Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi értékhatárának megemeléséről

T Á J É K O Z T A T Ó
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi értékhatárának megemeléséről

A 2024. július 1-jén hatályba lépő a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXX. törvény (a továbbiakban: törvény) két ponton módosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság szabályozását.

I. A törvény 11.§ (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi értékhatára 2024. július 1-jétől megemelésre kerül az alábbiak szerint:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell állapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) a szociális vetítési alap összegének 245%-át (2024-ben 69 825 Ft-ot), ha
aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) a szociális vetítési alap összegének 225%-át (2024-ben 64 125 Ft-ot) az a) pont alá nem tartozó esetben,
és az igénylő az ellátásra való jogosultság vagyoni és egyéb feltételeinek egyébként megfelel.

II. A törvény 11. § (2) bekezdésével a Gyvt. 19. §-a egy új (3a) bekezdéssel egészül ki, mely
alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálása során az egy főre jutó jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni a gondozó családban élő gyermek árvaellátását.
A törvény 35. § (5) bekezdése alapján a módosítással hatályba lépő új szabályokat a 2024. július 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Vitányi Eszter, jegyző

Feltöltő

Fel