Megfigyelési körzet elrendelése magas patogenitású madárinfluenza miatt

Tárgy: Megfigyelési/felügyeleti körzet elrendelése Tiszakarádon (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) megállapított magas patogenitású madárinfluenza miatt

HATÁROZAT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Tiszakarád településen megállapított és bejelentett magas patogenitású madárinfluenza kitörés miatt Tiszakarád, Tiszacsermely, Bodroqhalom, Cigánd, Györqytarló, Karcsa, Karos, Pácin, Sárospatak, Vajdácska (Sárospataki Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területe), települések területének azon részére, amelyet a mellékelt térképen a kitörés (GPS 48,21214 21,76812) köré meghúzott 10 km sugarú kör érint,

megfigyelési/felügyeleti körzet létesítését rendelem el.

A megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra / háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelem el a 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján:

A gazdaságok be-és kijáratánál jármüvek- és személyek fertőtlenítésére alkalmas eszközt és fertőtlenítőszert kell elhelyezni. A baromfitartó gazdaságokkal érintkezett bármilyen eszközt, jármüvet, beleértve a gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek járműveit is, haladéktalanul takarítani, fertőtleníteni kell. A személy- és gépjármű forgalmat lehetőség szerint minimalizálni kell. A megfigyelési körzetben baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak a megyei kormányhivatal engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságokba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol nem érintkezhetnek háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott madarakkal és ketreceikkel.

A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra:

  • a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot,
  • a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,
  • egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,
  • bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell a járási hivatalnak.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály

3525 Miskolc, Vologda u.1. Telefon: (36-46) 795-870 Fax: (36-46) 795-868 Email: elelmiszer@borsod.qov.hu

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítást.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás szállítása a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba, vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe a 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 30.§ (3) pontja kivételével.

A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járványvédelmi intézkedéseket betartva különös tekintettel a belépéskori és távozáskori fertőtlenítésre – csak olyan személyek léphetnek be, akik jelenléte az állatok ellátása, hatósági felügyelete miatt szükséges.

Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt takarítási, fertőtlenítési, eljárásnak kell alávetni.

Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlösfajok csak a vármegyei kormányhivatal engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságba, illetve onnan ki jogszabályi kivételekkel.

A megfigyelési körzetben tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása, kivéve, ha azt a vármegyei kormányhivatal engedélyezte. A vármegyei kormányhivatal engedélyezheti a trágyának a megfigyelési körzetben fekvő gazdaságból valamely kijelölt telepre történő szállítását a madárinfluenza vírusának ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás céljából.

Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása a megfigyelési körzetben.

Baromfi vadállomány-újratelepítés! céllal nem engedhető szabadon.

A járási hivatalnak a megfigyelési körzetek határán a körzet fő közlekedési útjain jól látható „Madárinfluenza megfigyelési körzetfeliratú táblát kell elhelyezni. Továbbá biztosítani kell, hogy a megfigyelési körzetekben alkalmazott korlátozások által érintett valamennyi személy a helyben szokásos módon értesüljön az érvényben lévő korlátozásokról.

Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A határozatot sérelmező ügyfél részére a vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a https://epapir.gov.hu elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot/végzést/döntést hozó szervnél.                                                                       ‘

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik választhatja a https://epapir.gov.hu elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási határozatot/végzést/döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc­biztonsági és Állategészségügyi Főosztály, 3525 Miskolc, Vologda utca 1. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert főszabályként tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

‘ A határozat visszavonásig érvényes.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának ADI/2023/0089871. számú eredményközlöje szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszakarád településen a mellékelt térképen feltüntetett kitörési ponton (Tiszakarád, GPS 48,21214 21,76812) magas patogenitású madárinfluenza került megállapításra, melyről az OJK elektronikus ügyiratában tájékoztatást adott.

A kitörési pont körüli 10 km sugarú kör érinti Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén Tiszakarád, Tiszacsermely, Bodroqhalom, Ciqánd. Györqytarló, Karcsa, Karos, Pácin, Sárospatak, Vajdácska települések egyes részeit.

A BIZOTTSÁG 2020/687/EK rendelete szerint:

„21. cikk Korlátozás alatt álló körzet létrehozása

(1) Ha egy létesítményben, élelmiszer- és takarmányipari vállalkozásban, állati melléktermékekkel foglalkozó létesítményben vagy egyéb helyszínen ideértve a szállítóeszközöket is – A kategóriájú betegség tör ki, az illetékes hatóság a fertőzött létesítmény vagy helyszín körül haladéktalanul létrehoz egy korlátozás alatt álló körzetet, amely a következőkből áll: b) egy felügyeleti körzet, amelynek kijelölése az V. mellékletben az adott A kategóriájú betegségre nézve meghatározott, a kitörés helyszínétől számított minimális sugárméret alapján történik;”

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdés f) pontja szerint:

„Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai alapján az alábbi állat-járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig:…

  1. f) (megfigyelési körzet)… „.

A betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján: „A magas patogenitású madárinfluenza járvány kitörést követően a vármegyei kormányhivatalnak haladéktalanul ki kell jelölni:…

„b) a megfigyelési körzet területét a gazdaság körüli legalább 10 km sugarú körben, beleértve a védökörzet területét is.”

A megfigyelési körzetben alkalmazandó intézkedéseket az FVM rendelet 30. §-a határozza meg.

A megállapított tények és a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak szerint megfigyelési körzet megállapításáról döntöttem.

Hatáskörömet az Éltv. 51.§ (3) bekezdés f) pontja, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási • feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § e) pontja, 18. § (7) bekezdés b) pontja biztosítja. Illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése állapította meg.

A határozat ellen az Ákr.116. § (4) bekezdés d) pontja alapján közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112.§-a, 113.§ (1) bekezdés a) pontja és 114.§ (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról (továbbiakban Pp.) szóló 1952. évi III. törvény 330/B.§ (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A per tárgyaláson kívül történő elbírálásáról és a tárgyalás tartásának szabályairól a Pp. 338.§ -a rendelkezik.

Feltöltő

Fel