A Sárospataki Kommunális Szervezet pályázatot hirdet Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Pályázat intézményvezető-helyettes munkakör betöltésére
A Sárospataki Kommunális Szervezet
pályázatot hirdet
Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
________________________________________

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, a kinevezéstől számított 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott idejű, a kinevezéstől számított 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony,
a határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben, négy hónap próbaidő kikötésével jön létre.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3950 Sárospatak, Dózsa György út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezető helyettesi megbízással járó lényeges feladatok:

• Az intézményvezető munkájának támogatása, pályázatok, jogszabályok követése.
• A munkakörébe tartozó feladatok esetében a döntések előkészítése és előterjesztése az intézményvezető felé. A hatályos jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott intézményvezető helyettesi feladatok ellátása az intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.
• Ellátja a település üzemeltetés kapcsán rábízott célfeladatok koordinálását (parkfenntartási, köztisztasági feladatellátás)
• Részt vesz a munkaszervezéssel, gazdálkodással összefüggő adminisztratív feladatellátásban
• Bizonyos jogkörökben eljárva helyettesíti az intézményvezetőt annak távolléte esetén
• Ellátja az anyag-és áru beszerzésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat
• Részt vesz a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kérelem összeállításában, illetve a program eredményes és hatékony végrehajtásában, valamint annak ellenőrzésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskolai szintű végzettség (műszaki, vagy agrár szakterületen szerzett képesítés)
• A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű kommunikációs készség,
• Megfelelő koordináló képesség, szervező készség,
• Kimagasló problémamegoldó képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• 2-5 év városüzemeltetési szakterületen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz, az előző munkaviszonyainak és munkaköreinek részletes megjelölésével,
• iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 10.11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga József Sándor intézményvezető nyújt, a 06-20-237-9627-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton (3950 Sárospatak, Dózsa György út 2.), vagy a Szervezet e-mail címére (kommunalis92@gmail.com).
• Személyesen Varga József Sándor intézményvezetőnél, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3950 Sárospatak, Dózsa György út 2. sz. alatti telephelyen.
Pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.16.

Feltöltő

Fel