Álláspályázat: Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsöde intézményvezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet, Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsöde
intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a köznevelési törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, teljes munkaidő (heti 40 óra),

Munkavégzés helye: Sárospatak

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A vezetői megbízás: 2023. augusztus 16. napjától – 2028. augusztus 15. napjáig szól, 3 hónap próbaidő kikötésével. Postai úton: a pályázati anyagnak Sárospatak Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázat” megjelölést és az azonosító számot: SP/3150/2023. Személyesen: Aros János polgármester részére, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági – és sportreferenstől a +36 47/513-267-es telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:
6. szint Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA) felsőfokú szakirányú továbbképzés kamarai mesterképesítés szakképesítés. Oktatás, m.n.s., Óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
– kisgyermeknevelő-és gondozó szakképzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök:
– legalább 5 év vezetői munkakörben szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– részletes szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről;
– vezetői program;
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.15. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat a Képviselő-testület által megválasztott háromtagú szakmai bizottság, majd a Humán Bizottság meghallgatja. Ezt követően dönt Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Sárospataki Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
www.sarospatak.hu
– Hegyalja Televízió
www.carolinaovoda.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.

Közszolgállás publikálás tervezett időpontja: 2023.04.09.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Feltöltő

Fel