Hirdetmény a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményekről

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány 2022. szeptember 9. napján módosította az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) rendeletét, mellyel meghatározta a családi fogyasztói közösségek-re vonatkozó kedvezményeket igénybevevők körét.

A módosítás alapján a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményt olyan ingat-lantulajdonosok vehetik igénybe, akiknek
• a tulajdonukban lévő ingatlan nem minősül társasháznak, valamint lakásszövetkezet-nek, továbbá
• az ingatlanukban több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található.

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyi-ség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Lakás rendeltetési egység: (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közle-kedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együtte-sen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló beren-dezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszkö-zöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhe-lyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alap-területének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapte-rületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyi-ségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének meg-felelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

A lakás rendeltetési egységek számáról a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 na-pon belül (hatósági helyszíni szemlét követően) hatósági bizonyítványt állít ki.

A kérelem nyomtatvány a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (395 Sáros-patak, Rákóczi út 32.) a fenti ügyfélfogadási időben igényelhető, illetve sarospatak.hu olda-láról letölthető.

A kérelem nyomtatvány a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (395 Sárospatak, Rákóczi út 32.) a fenti ügyfélfogadási időben igényelhető, illetve innen is letölthető.

Sárospatak, 2022. szeptember 12.

Dr. Vitányi Eszter

 

 

 

Feltöltő

Fel