Sárospatak Város Önkormányzata értékesíti Kazinczy Ferenc út 33. alatti ingatlanát

HIRDETMÉNY

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., a továbbiakban: árvereztető), az önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 19/2018. (IX.28.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak alapján árverés keretében értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi forgalomképes ingatlant:


Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú önkormányzati tulajdonban van, melynek térmértéke: 889 m2.

Az ingatlan per-, teher és igénymentes.
A kikiáltási árat el nem érő vételi ajánlatok esetén a kikiáltási ár nem szállítható le.
Részletfizetési kedvezményt árvereztető nem ad.

Licitlépcső: a kikiáltási ár fölött 200.000,-Ft-onként.

Az árverés időpontja: 2022. július 27. (szerda), 09:00 óra.
Az árverés és jelentkezés helye: Sárospataki Polgármesteri Hivatal (Sárospatak, Rákóczi út 32.).
Árverésre jelentkezés ideje: 2022. július 27. (szerda), 08:00 – 08:30 óráig.

Árverési jelentkezési lapot a ingatlan@sarospatak.hu címen lehet előzetesen igényelni.

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) befizetése: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénztárába 2022. július 27. (szerda), 08:30 óráig.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlan megtekintésének lehetőségéről felvilágosítás kérhető a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájától (47-513-275).

Az árverést levezető szerv (Árvereztető): Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda.

Az Árvereztető az árverés megkezdéskor ismerteti az árverés részletes feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
• személyazonosság igazolása, képviselet esetén okiratba foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása
• az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett és nyilatkozik arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral;
• igazolás bemutatása arról, hogy az árverező az árverezési előleget (ajánlati biztosítékot) a kitűzött árverés időpontját megelőzően (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az Árvereztető pénztárába

Az ingatlan hasznosítására vonatkozó feltételek:
• 3 éven belül az ingatlan tetőszerkezetének és homlokzatának felújítását használatba vételi engedéllyel igazolja
• A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy 5 éven belül Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hasznosítja az ingatlant., „a helyi lakosság
ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, szállás jellegű és sport” tevékenység valósítható meg az ingatlan vonatkozásában.

• Amennyiben a fent leírt feltételek nem valósulnak meg, abban az esetben Sárospatak
Város Önkormányzata jogosult az ingatlan visszavásárlására ezen liciteljárás lefolyta-
tását követő adásvételi szerződésben rögzített összeg megfizetésével.

Egyéb feltételek:
Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az Árvereztető a nem nyertes
árverező részére az árverezési előleget (ajánlati biztosítékot) az árverezés napján visszafizeti.
Az árverezési előleg (ajánlati biztosíték) után az Árvereztető költséget nem számít fel, kamatot nem fizet. Az árverés nyertese köteles a vételárat egy összegben a szerződéskötéssel egyidejűleg megfizetni.

Az árverés eredménytelen, ha:
• nem jelent meg egy árverező sem,
• az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
• ha az árverezési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni,
• a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következő helyezettjével történő szerződéskötésre nem kerül sor,
(Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő
alatt a szerződést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési előleget elveszti.

Az Árvereztető fenntartja a jogát arra, hogy az árverezést eredménytelennek nyilvánítsa, va lamint a nyertes árverező visszalépése esetén az árverés soron következő helyezettjével kössön szerződést.
Az Árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés időpontját
megelőzően visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetmény tesz közzé.

Feltöltő

Fel