Tehetségfejlesztés pályázati keretből a Carolina Óvodában

Tehetségműhelyünk az idei évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „ A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” elnevezésű pályázati program keretében működött. Ebben az évben is az érdeklődők célirányos és szakszerű kiválasztást követően, pozitív megerősítés, örömszerző önálló tanulás és tudás érzésének tapasztalása, differenciálás, tevékenység központúság módszereivel történt a gyermekek fejlesztése.

A programpár 1 projekttémában valósult meg, 12- 12 gyermek és 2 óvodapedagógus közreműködésével. A „Lehetsz király!”- témát felölelve, a projekt feldolgozása során céljainkat és feladatainkat megvalósítva, változatos módszerek alkalmazásával gyermekeink kognitív készségeit, a kreativitás, esztétikai érzék, vizuális megismerő képesség, alkotóképesség, sokszínű, cselekvésre alapuló, kreatív gondolkodásra ösztönző , hagyományos manuális és digitális játéktevékenységekbe ágyaztuk. Tehetségműhelyeinkben a csoportépítésen, a komplex személyiségfejlesztésen túl, hangsúlyt fektetünk az egyéni tehetségek kibontakoztatására is. Ezt élményszerűen, játékosan, meghatározott tematika alapján, heti egy dokumentált foglalkozás keretében valósítottuk meg. Ez a tevékenység sokrétű és hatékony fejlesztést biztosított a kisgyermekek számára. A foglalkozásokon alkalmazott pedagógiai módszereink fejlesztették a gyermekek érzelmi, értelmi, és fizikai képességeit.

A foglalkozások tematikája digitális eszközök kreatív felhasználásán alapult a művészet eszközeinek segítségével. Ezek élményszerűek voltak. A gyerekek cselekvő módon, játékosan fedezték fel saját képességeiket és környezetüket. Kiváló eszközei voltak a csoportépítésnek is. Az elkészült produktumok sikerélményt jelentettek. A létrehozás folyamata, a közös munka, az alkotás élményét nyújtotta. Ez együttesen az interperszonális és intraperszonális tehetségterületeket is gazdagította. Mindehhez hozzájárult a foglalkozásaink szerves részeként használt zene, a változatos zenei tartalmak, a zene és mozgás egységének élménye. Tehetségtípusok szerint, az egyes gyermekek az ének, a tánc, ill. a vizuális területén rendelkeznek korukat meghaladó képességekkel. Eredményként értékeljük, hogy a bármely területen tehetséges kisgyermekek erősségeikben gazdagodtak a foglalkozások során, gyengeségeik területén pedig fejlődést értek el. A játékok kiválasztása a csoport életkorának, az adott térnek és a csoport létszámának megfelelően történt. Az alkalmazott játékok fejlesztési területek szerint a következők voltak: bemelegítő játékok, érzékelő játékok, ritmusgyakorlatok, beszédgyakorlatok, memória- és koncentrációfejlesztő játékok. A foglalkozások során alkalmazott módszerek: megfigyelés, bemutatás, szemléltetés, előadás, magyarázat, megbeszélés, cselekvés, gyakorlás, értékelés.

A fent említett tevékenységformákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül gazdagították a gyermekek önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítették szocializációjukat is. A foglalkozások során a játékok lehetőséget biztosítottak a nyugodt légkör, az elfogadó magatartás kialakítására, ezáltal a gátlások oldására, a nemkívánatos viselkedésformák visszaszorítására. Valós tapasztalataink alapján elmondható, hogy a tehetséges, de emellett hátrányos helyzetű, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű kisgyermekek is jól fejleszthetők ebben a közegben.
A programban meghatározott követelmények megvalósításának eredményeként az egyes kisgyermekek erősségeikben gyarapodtak és gyeségeikben is fejlődtek. A különféle produktumok létrehozása illeszkedett Helyi Nevelési Programunkhoz, aminek egyediségét az adja, hogy nevelő munkánkban a hagyományok ápolását, a környezet változásait figyelve, jeles napjaink köré terveztük. Hogy mindezt igényesebb kivitelben, jobb technikai feltételekkel tehessük, ahhoz a pályázati program általi támogatás nagy segítséget nyújtott számunkra. Településünkön a családok szociális státuszát figyelembe véve, a csoportban résztvevő kisgyermekek jelentős része az általunk szervezett módon juthatott ilyen élményekhez. Ezek az alkalmak, a gyermekek élményszerű tapasztalati úton történő fejlesztését segítették, hiszen az átélt élmények, lazító és gazdagító programok (Füzérradványi Kastélypark-Füzéri Vár és múzeum meglátogatása), gazdagította személyiségüket. A vendégelőadók fellépése óvodánkban valamennyi kisgyermekünket élménnyel gazdagította. A pályázati program komplexitásából fakadóan olyan elemeket is tartalmaz, amik a gyermekek érzelmi, szellemi, fizikai feltöltődését szolgálják.

Az előadások óvodánkban és kirándulások, sok új élménnyel is gazdagították a gyerekeket. Ezek megvalósításában is jelentős szerepe volt a pályázati forrásoknak. Mindemellett tehetségműhelyi foglalkozások tematikája is tartalmazott lazító elemeket, ezek a mozgásos játékok és a relaxáció. Az óvodás korú gyermekek lételeme a szabad játék, ami biztosította a foglalkozások utáni feltöltődést. Jól mutatta a tehetségműhely élményszerűségét, hogy a gyermekek játékában spontán módon (képi, ill. téri ábrázolásban, szerepjátékban) megjelenik a fejlesztő foglalkozások tartalma, irodalmi és zenei anyaga is. Céljaink, feladataink megvalósítását, a pályázati program foglalkozásainak részletes tematikáját, a fejlesztési naplóban folyamatosan dokumentáltuk.

Lendvainé Szendrei Ágnes beszámolója

Feltöltő

Fel