1735. április 8-án halt meg II. Rákóczi Ferenc

II. Rákóczi Ferenc a szatmári béke után 1711-ben az amnesztia helyett a száműzetést választotta. Lengyelország és Franciaország után a törökországi Rodostó lett élete utolsó állomása. 1720-tól e városban élte élete utolsó tizenöt esztendejét a magyar emigránsok kis csoportjával körülvéve.

A bujdosásban a fejedelem hű társa, egykori belső apródja, majd íródeákja Mikes Kelemen volt. A Rákóczi emigráció éveinek történetét a „Törökországi levelek”-ben örökítette meg (1717-1758).

Mikes Kelemen levelében olvashatjuk: Virágvasárnap a gyengeség miatt nem mehetet a templomban, hanem a közel való házból hallgatta a misét. A mise után, amely pap odavitte neki a szentelt ágat, térden állva vette el kezéből, mondván, hogy talán több ágat nem fog venni. … Szeredán délután nagyobb gyengeségben esett… Csütörtökön igen közel lévén utolsó végihez, elnehezedék és az Urat magához vette nagy buzgósággal. … Tizenkét óra felé étcaka, mindnyájan mellette voltunk. A pap kérdezte tőle, ha akarja-é felvenni az utolsó kenetet. Intett szegény, hogy akarja. Annak vége lévén, az pap szép intéseket és vigasztalásokat mondván neki, nem felelhetett reája, noha vettük észre, hogy eszin van. Azt is láttuk hogy az intéskor a szemeiből könnyhullatások folytanak. Végtire szegény ma három óra után reggel, az Istennek adván lelkét, elaluvék…”

1735. április 8-án halt meg a fejedelem. „Amitől tartottunk – abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivéve ma közülünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra után reggel, ma nagy péntek lévén, mind a mennyei, mind a földi atyánkat, halálokat kell siratnunk, …”

A fejedelmet előbb a Rodostóban, majd három hónap múlva édesanyja mellé, Konstantinápolyban temették el. A francia lazaristák St Benoit-templomában nyugodtak hamvai 1906-ig. Szívét – végakarat szerint – Franciaországba, Grosbois-ba küldték, a kamalduliak kolostorába. Szintén végakarata volt, hogy édesanyja mellé temessék el.

dr. Tamás Edit beszámolója
Kép: II. Rákóczi Ferenc keresztje, csészéje és az általa faragott gyertyatartók
Fotó: Váradi László

Feltöltő

Fel