Óvodai beiratkozás a 2021- 2022-es nevelési évre

FELHÍVÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő óvodai beiratkozás
2021. április 20. és május 7. között történik
a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsődében – 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket.
Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évben a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!
A 2018. augusztus 31. után született gyermekek 2022. szeptember 1-től óvodakötelesek.
Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.
Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.
A beiratkozást a carolinaovodasp@pr.hu elektronikus címen kell jelezni.
Az a szülő, aki a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig (2021. április 20-ig) nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járás hivatalhoz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.
Sárospataki lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetében a kérelem címzettje: Sárospataki Járási Hivatal
Dr. Komáromi Éva, hivatalvezető
3950 Sárospatak, Kossuth utca 44.
A kérelmeket elektronikusan az alábbi címre küldjék: ajtai.melinda@borsod.gov.hu
Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül értesíteni az Oktatási Hivatalt.
További információk az alábbi linken érhetők el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes

A beíratáshoz szükséges okmányok:
• a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb május 15-ig hoz döntést az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt.

Tisztelt Szülők!
A Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről az intézmény honlapján http://www.carolinaovoda.hu/ tájékozódhat.

Feltöltő

Fel