Pályázati felhívás: Homlokzati Alapból történő támogatás elnyerésére

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S
Sárospatak Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Homlokzat-felújítási Alap létrehozásáról és felhasználásának helyi szabályairól szóló 13/2015. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki Homlokzati Alapból történő támogatás elnyerésére az alábbi feltételekkel:

1. A pályázat célja:
• a városképi szempontból meghatározó épületek homlokzat-felújítási munkáinak elősegítése

2. A pályázók köre:
• Sárospatak Szent Erzsébet utcán, Kossuth Lajos utcán, valamint a Rákóczi Ferenc úton lévő, 1945 előtt épült, legfeljebb 50% önkormányzati tulajdonnal érintett magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosai

3. Támogatható tevékenységek:
• a 2. pontban meghatározott épületek
a) architektúrájának megőrzése
b) a homlokzat esztétikai felújítása (vakolás, festés)
c) tető, héjazat felújítása

4. A támogatás formája:
• vissza nem térítendő támogatás

5. Elnyerhető támogatás mértéke:
• támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg – a tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg – 2020-ban 5.000.000 Ft (a továbbiakban: Homlokzat-felújítási Alap)
• a támogatás összege pályázatonként a homlokzat-felújítás anyagköltségének 50%-a, de maximum 500.000 Ft

6. A pályázat benyújtásának módja, helye:
• a pályázatokat írásban, zárt borítékban a Sárospataki Polgármesteri Hivatalhoz (3950 Sárospatak, Rákóczi F. út 32.) kell benyújtani.
• a pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó (közös képviselő) nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét;
b) a pályázat tárgyát képező épület címét, helyrajzi számát, funkcióját;
c) az elvégezni kívánt munka leírását;
d) a kért vissza nem térítendő támogatás összegét;
e) építési vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött munka esetén:
• az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős építési engedélyezési határozatot vagy annak hiányában igazolást az építési engedélyezési eljárás megindításáról. Építési engedély hiányában támogatásra nem kerülhet sor.
f) amennyiben nem engedélyköteles a tervezett tevékenység:
• megfelelő jogosultsággal rendelkező építésztervező vagy szakrestaurátor által készített homlokzati tervet, műszaki leírást
g) fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 fényképpel a jelenlegi állapotról;
h) a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetést

• a pályázathoz csatolni kell:
a) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a támogatási szerződéskötéstől számított 60 napon belül a pályázatban foglalt felújítás befejezését,
b) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tervezett felújítási munka építési vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység-e, valamint építési vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység esetén a felújítási munkára vonatkozó engedél-lyel rendelkeznek
c) magánszemély pályázó(k) esetén jövedelemigazolást,
d) társasházak esetén közgyűlési határozatot a támogatás igényléséről;

e) nyilatkozatot arról, hogy közüzemi tartozása a pályázónak nincs,
f) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet esetén cégkivonat, illetve nyilvántartásról szóló végzés,
g) hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatott hozzájárul a felújítás előtti és az azt követő állapot – dokumentálás céljából történő – fényképfelvétel készítéséhez.
• támogatásra a Homlokzat-felújítási Alap kimerüléséig lehet pályázatot benyújtani

7. A pályázatok elbírálása:
• a beérkezett, támogatásra érdemes pályázatok támogatásának alapja a beérkezési sorrend
• a beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület folyamatosan, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes javaslata alapján bírálja el.
• a döntésről a pályázó(ka)t a Sárospataki Polgármesteri Hivatal a határozat megküldésével értesíti
• a nyertes pályázóval Sárospatak Város Önkormányzata nevében a polgármester támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt
• a pályázok a pályázat benyújtásával hozzájárulnak, hogy a pályázat elbírálását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja

8. A támogatás felhasználása, elszámolás:

• a támogatottnak a támogatás felhasználásáról a szerződéskötést követő 90 napon belül kell elszámolni,
• Az elszámolási kötelezettség a felújítás teljes anyagköltségéről kiállított számlák másolati példányának benyújtásával teljesíthető. A számla nem lehet a szerződés megkötésénél korábbi keltezésű,
• Az elszámolás elfogadásáról a polgármester dönt, amelyről tájékoztatja a Képviselőtestületet,
• Az a támogatott, aki 90 napon belül a támogatással nem számol el, köteles a részére átadott előleget az elszámolási kötelezettség lejáratát követő 15 napon belül egyösszegben visszafizetni,

9. A jelen kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet előírásai az irányadók.

A pályázattal, támogatással kapcsolatban felmerülő kérdésekben felvilágosítás kérhető a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájában személyesen ügyfélfogadási időben, vagy telefonon a (47) 513-279-es telefonszámon.

Feltöltő

Fel