Tájékoztató az óvodai beiratkozásról

                                                                       FELHÍVÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021. tanévre történő óvodai beiratkozás 2020. április 20. és április 30. között történik

 a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsődében – 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket.

Az óvodába a 2020/2021-es nevelési évben a 2017. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező! A 2017. augusztus 31. után született gyermekek 2021. szeptember 1-től óvodakötelesek.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Az a szülő, aki a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig (2020. április 20-ig) nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

Amennyiben gyermeküket más településen, vagy külföldön íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk bemutatni a felvételt biztosító óvodától a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítését be kell jelenteni az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztályának is. További információk az alábbi linken érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb május 15-ig hoz döntést az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt.

Tisztelt Szülők!

A Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde beiratkozáshoz kapcsolódó rendezvényeiről az intézmény honlapján: http://www.carolinaovoda.hu/, valamint Sárospatak Város Önkormányzatának hivatalos honlapján: http: //www. sarospatak.hu/ tájékozódhat.

Sárospatak, 2020. március 6.

Vitányi Eszter s. k.
Sárospatak jegyzője

 

Feltöltő

Fel