A Képviselő-testület 2020. I. félévi munkaterve

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

273/2019. (XII. 13.) h a t á r o z a t a

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkatervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkatervét, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2020. június 30.

K. m. f.

dr. Vitányi Eszter Aros János
jegyző polgármester

A határozat közzétéve: 2019. december 16.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

1. melléklet a 273/2019. (XII. 13.) határozathoz

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkaterve

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Képviselő-testület rendes üléseit általában négyhetente, a hónap utolsó pénteki napján 9 órai kezdettel tartja.

2. A munkatervben szereplő napirendek elkészítésének és leadásának végső határideje az ülés napját megelőző hét keddje.

3. Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről.

4. A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

5. A bizottságok véleményezése a napirendeknél ajánlásként szerepel – kivéve az SZMSZ-ben meghatározott feladatokkal kapcsolatos napirendek véleményezését.

6. A napirendek előkészítésében – annak tárgyától függően – a jegyző által meghatározottak szerint vesznek részt a Sárospataki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, szükség szerint felkérésre-megkeresésre a véleményező bizottságok, az önkormányzati intézmények, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és egyéb szervek vezetői.

7. Valamennyi napirend előkészítéséért felelős a jegyző.

Az ülés ideje: január 31.

N a p i r e n d :

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról
Előterjesztő: a Helyi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: Humán Bizottság

4. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés a polgármester cafetéria-juttatásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

8. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: február 28.

N a p i r e n d :

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Előterjesztés a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Előterjesztés a Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

5. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

6. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Tájékoztató a KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 – Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5) című projektről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az ülés ideje: március 27.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló Sárospatak város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője

2. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi katasztrófavédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: tűzoltóparancsnok

3. Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

4. Beszámoló a Sárospataki Kommunális Szervezet 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előterjesztő: Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés a Sárospataki Gondozási Központ intézményvezetői – magasabb vezetői – álláshelyére beérkezett pályázatokról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: április 24.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Beszámoló a 2019. évi adóhatósági munkáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2020. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2020. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

5. Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2020. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2020. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés Junior Pro Urbe Díj adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

10. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: május 29.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló a ZEMPLÉNI Vizmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Beszámoló Sárospatak Város Kulturális Stratégiájának 2019. évi végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

3. Előterjesztés a 2019. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés elfogadásáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát megalapozó vizsgálatról
Előterjesztő: a Patakért elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: a Sárospataki Járási Hivatal vezetője

6. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évben történt ellátásáról
Előterjesztő: jegyző, a Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Humán Bizottság

7. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az ülés ideje: június 26.

N a p i r e n d :

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkatervéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Előterjesztés az augusztus 20-án adományozható kitüntetésekről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési eljárásainak belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

KONKRÉT IDŐPONTOKTÓL FÜGGETLENÜL – nem teljeskörű felsorolás –

• javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására – szükség szerint –

• javaslat pályázatok benyújtására, önrész vállalására – kiírások függvényében –

• önkormányzati hatósági ügyek II. fokon történő elbírálása – szükség szerint –

• javaslat helyi rendeletek módosítására – szükség szerint –

• javaslat városrendezési és építési szabályzat módosítására – szükség szerint –

• támogatási kérelmek elbírálása – kérelmek beérkezésétől függően –

• gazdasági társaságok alapításával, átalakításával, működésével kapcsolatos döntések meghozatala – szükség szerint –

Feltöltő

Fel