Önkormányzati Ingatlanok

HIRDETMÉNY
kedvezményes telekértékesítési programról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Sárospatak Város Önkormányzata kedvezményes telekértékesítési programot hirdet a Sárospatak, Téglagyár utca, illetve Budai Nagy Antal utca által határolt területen kialakított építési telkekre vonatkozóan.

A kertvárosias lakóövezetben lévő területen összesen 34 db közművesített építési telek található, melyeken legfeljebb 4,5 m építménymagasságú lakóépület építhető a telekméret legfeljebb 30%-áig történő beépíthetőséggel.

A telkek megvásárlásának feltételei (Sárospatak Város Önkormányzatának a kedvezményes telekértékesítési programról szóló 20/2016. (XI.04.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján):

• telket kedvezményesen az a nagykorú és cselekvőképes természetes személy vásárol-hat, aki
a) a vásárlásra irányuló kérelem benyújtásakor – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – min. 2 év folyamatos, igazolható munkaviszonnyal rendelkezik,
b) az adásvételi szerződésben vállalja, hogy
ba) a telek tulajdonjogának megszerzésétől számított 3 éven belül a telekre felépíti a saját lakhatást biztosító családi házat (a továbbiakban: lakóingatlan), és az arra vonatkozó használatbavételi engedélyt vagy egyszerű bejelentési eljárás esetén az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt megszerzi,
bb) a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő 5 évig vagy egyszerű bejelentési eljárás esetén az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását követő 5 évig életvitelszerűen az ingatlanban lakik (állandó lakcímet létesít), azt nem idegeníti el,
c) korábban a kedvezményes telekértékesítési program keretein belül nyújtott vételár-kedvezményben nem részesült.

• a kedvezmény mértéke a telek piaci forgalmi értékének 50%-a (a piaci forgalmi érték telekmérettől, elhelyezkedéstől, stb. függően változik),
• vásárlási szándék a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájában igényelhető kérelem benyújtásával jelezhető,
• a kérelmeket a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájába kell benyújtani,
• a beérkezett kérelmeket Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete beérkezési sorrendben – a soron következő rendes ülésén – bírálja el,
• az adásvételi szerződés megkötésére a Képviselő-testület döntését követően kerül sor,
• a vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg egyösszegben, átutalással történik.

Az értékesítés további feltételeiről, a telkek pontos elhelyezkedéséről, méretéről, a kedvezményes vételárról, illetve az értékesítési eljárásról bővebb felvilágosítás személyesen a Sárospataki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, valamint a 47/513-279-es telefonszámon Cziráki Zsolt műszaki és kommunális irodavezetőnél kérhető.

dr. Vitányi Eszter
jegyző


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzata nem szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a

SÁROSPATAK, Katona József utca 32. 1. em. 1. ajtószám

ajtószám alatti 2 szobás, 50 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását.

A lakás bérleti díja: 621.4,- Ft/m2/hó

A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra.

A lakás megtekinthető:

 2021. év június hó 3 napján, 14:30-15:00 óra között.

A megtekintés során a járványügyi szabályok betartását kérjük.     

Pályázati adatlapokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni.

A pályázatokat Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál

2021. év június hó 11 napján 12:00 óráig beérkezően lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap.

Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető.

(Rákóczi út 32., Telefon: 47/513-275)


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzata nem szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a

SÁROSPATAK, Rákóczi út 22. fsz 1.

ajtószám alatti 1 szobás, 43 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakását.

A lakás bérleti díja: 688,- Ft/m2/hó

A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra.

A lakás megtekinthető: 2021. év június hó 8 napján, 14:30-15:00 óra között.

A megtekintés során a járványügyi szabályok betartását kérjük.     

 Pályázati adatlapokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni.

A pályázatokat Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 2021. év június hó 11 napján 12:00 óráig beérkezően lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap.

Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető.

(Rákóczi út 32., Telefon: 47/513-275)


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a

SÁROSPATAK, Lavotta János utca 59. fsz. 3.

 ajtószám alatti 1 szobás, 41 m2 alapterületű, összkomfortos lakását.

A lakás bérleti díja: 496,83,-Ft/m2/hó

A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra.

 A lakás megtekinthető:

 2021. év július hó 13. napján 14:30 – 15:00 óra között.

 

Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás bérlője az a sárospataki lakóhellyel rendelkező pályázó lehet, akinek vagy házastársának (élettársának), vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás és

  • családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is figyelembe véve – az egy főre jutó, a pályázat benyújtását megelőző három havi – nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, (99.750,- Ft) egyedül élő esetében 400 %-át, (114.000,- Ft) és
  • családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80-szorosát (jelenleg 2.280.000,-Ft) meghaladja, és
  • a bérbeadást megelőzően
    • nem mondott le önkormányzati lakás bérleti jogáról térítés ellenében, vagy
    • beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el.

Pályázati adatlapokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni.

A pályázatokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál

2021. év július hó 16. napján 12:00 óráig beérkezően lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálására az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén kerül sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap.

Pályázók tudomásul veszik, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a pályázatok elbírálását nyílt ülésen tárgyalja.

Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető.

(Rákóczi út 32., Telefon: 47/513-275)


HIRDETMÉNY

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., a továbbiakban bérbeadó), az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2011. (XII. 20.) sz. rendeletben foglaltak alapján 1 éves időtartamra hasznosítás céljára bérbe adja az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi forgalomképes ingatlant:

Sárospatak, Comenius u. 33. szám alatt lévő 14 m2 alapterületű nem lakáscélú helyiség

Bérleti díj: 37.174,-  Ft + ÁFA/hó

A bérbeadás feltételei:

  • üzemeltető az esetlegesen szükséges átalakításokat – a tulajdonos írásos hozzájárulása mellett – saját költségen elvégzi, amennyiben indokolt, a berendezések beszerzését, felszerelését saját költségén vállalja

Bérleti szándékot írásban, zárt borítékban, a hasznosítás módjának részletes leírásával, a megjelölt bérleti díj elfogadására irányuló nyilatkozattal lehet bejelenteni a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájába (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.).

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2021. július 16., 12:00 óra

A bérlemény megtekinthető: hétköznaponként munkaidőben, előre egyeztetett időpontban.

A bérleménnyel kapcsolatban felvilágosítás kérhető Sárospatak Város Önkormányzat Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., tel.: 06-47/513-275).

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következő ülésén kerül sor. Pályázó a pályázata beadásával hozzájárul, hogy a pályázat elbírálását a Bizottság nyílt ülésen tárgyalja. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap.

Bérbeadó a benyújtott ajánlatok elbírálása után írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt és döntés napjától számított 8 naptári napon belül szerződést köt.

Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy jelen hirdetményt visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetmény tesz közzé.

 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-1730, péntek: 8-12 óráig
Fel