Önkormányzati Ingatlanok

HIRDETMÉNY
kedvezményes telekértékesítési programról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Sárospatak Város Önkormányzata kedvezményes telekértékesítési programot hirdet a Sárospatak, Téglagyár utca, illetve Budai Nagy Antal utca által határolt területen kialakított építési telkekre vonatkozóan.

A kertvárosias lakóövezetben lévő területen összesen 34 db közművesített építési telek található, melyeken legfeljebb 4,5 m építménymagasságú lakóépület építhető a telekméret legfeljebb 30%-áig történő beépíthetőséggel.

A telkek megvásárlásának feltételei (Sárospatak Város Önkormányzatának a kedvezményes telekértékesítési programról szóló 20/2016. (XI.04.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján):

• telket kedvezményesen az a nagykorú és cselekvőképes természetes személy vásárol-hat, aki
a) a vásárlásra irányuló kérelem benyújtásakor – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – min. 2 év folyamatos, igazolható munkaviszonnyal rendelkezik,
b) az adásvételi szerződésben vállalja, hogy
ba) a telek tulajdonjogának megszerzésétől számított 3 éven belül a telekre felépíti a saját lakhatást biztosító családi házat (a továbbiakban: lakóingatlan), és az arra vonatkozó használatbavételi engedélyt vagy egyszerű bejelentési eljárás esetén az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt megszerzi,
bb) a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő 5 évig vagy egyszerű bejelentési eljárás esetén az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását követő 5 évig életvitelszerűen az ingatlanban lakik (állandó lakcímet létesít), azt nem idegeníti el,
c) korábban a kedvezményes telekértékesítési program keretein belül nyújtott vételár-kedvezményben nem részesült.

• a kedvezmény mértéke a telek piaci forgalmi értékének 50%-a (a piaci forgalmi érték telekmérettől, elhelyezkedéstől, stb. függően változik),
• vásárlási szándék a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájában igényelhető kérelem benyújtásával jelezhető,
• a kérelmeket a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájába kell benyújtani,
• a beérkezett kérelmeket Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete beérkezési sorrendben – a soron következő rendes ülésén – bírálja el,
• az adásvételi szerződés megkötésére a Képviselő-testület döntését követően kerül sor,
• a vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg egyösszegben, átutalással történik.

Az értékesítés további feltételeiről, a telkek pontos elhelyezkedéséről, méretéről, a kedvezményes vételárról, illetve az értékesítési eljárásról bővebb felvilágosítás személyesen a Sárospataki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, valamint a 47/513-279-es telefonszámon Cziráki Zsolt műszaki és kommunális irodavezetőnél kérhető.

dr. Vitányi Eszter
jegyző


HIRDETMÉNY

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., a továbbiakban: árverez-tető), az önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 19/2018. (IX.28.) sz. önkormányzati rendeletben, valamint Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2022. (II.10.) határozatában foglaltak alapján árverés keretében é r t é k e s í t i az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi forgalomképes társasházi ingatlan albetéteket:


Az árverezés egyéb feltételei:
• az árverezésre kiírt fenti társasházi ingatlan albetétek kizárólag egyben licitálhatók, egyben kerülnek értékesítésre,
• amennyiben a nyertes ajánlat a kikiáltási árat meghaladja, úgy a kikiáltási ár és a nyertes ajánlati ár közötti különbözet az egyes ingatlan albetétek között négyzetméterarányosan kerül felosztásra,

– 2 –

• a 901/A/9 helyrajzi számú lakást határozatlan idejű bérleti jogviszony terheli, az árverezés ezen bérleti jogviszony mellett kerül lefolytatásra, az ingatlan bérlő által lakot-tan kerül árvereztetésre,
• nyertes ajánlattevő a 901/A/9 helyrajzi számú lakást érintő bérleti jogviszony vonatkozásában fennálló bérbeadói kötelezettségeket – az adásvételi szerződés aláírásának napjától – vállalja, a bérleti szerződésben foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti,
• nyertes ajánlattevő ajánlatával – az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg – kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant legfeljebb 3 éven belül felújítja, melynek biztosítására a vételárral megegyező összegű visszavásárlási jog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba árvereztető javára,
• az adásvételi eljárás költségeinek megfizetése nyertes ajánlattevőt terheli

A Sárospatak, Kazinczy u. 19. sz. alatti társasházi ingatlan albetétek 1/1 tulajdoni hányadú önkormányzati tulajdonban vannak.

Az ingatlan albetétek per-, teher és igénymentesek.

A kikiáltási árat el nem érő vételi ajánlatok esetén a kikiáltási ár nem szállítható le.

Részletfizetési kedvezményt árvereztető nem ad.

Licitlépcső: a kikiáltási ár fölött 100.000,-Ft-onként.

Az árverés időpontja: 2023. március 7. (kedd), 10:00 óra.

Az árverés és jelentkezés helye: Sárospataki Polgármesteri Hivatal (Sárospatak, Rákóczi út 32.).

Árverésre jelentkezés ideje: 2023. március 7. (kedd), 09:00 – 09:30 óráig.

Árverési jelentkezési lapot a csatlosevelin@sarospatak.hu címen lehet előzetesen igényelni.

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) befizetése: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénztárába 2023. március 7. (kedd), 09:30 óráig.

Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlan albetétek megtekintésének lehetőségéről felvilágosítás kérhető a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájától (47-513-275).

Az árverést levezető szerv (Árvereztető): Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda.

Az Árvereztető az árverés megkezdéskor ismerteti az árverés részletes feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
• személyazonosság igazolása, képviselet esetén okiratba foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása
• az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett és nyilatkozik arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral;
• igazolás bemutatása arról, hogy az árverező az árverezési előleget (ajánlati biztosítékot) a kitűzött árverés időpontját megelőzően (azaz az árverés megkezdéséig) kész-pénzben befizette az Árvereztető pénztárába

– 3 –

Egyéb feltételek:
Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az Árvereztető a nem nyertes árverező részére az árverezési előleget (ajánlati biztosítékot) az árverezés napján visszafizeti. Az árverezési előleg (ajánlati biztosíték) után az Árvereztető költséget nem számít fel, kamatot nem fizet. Az árverés nyertese köteles a vételárat egy összegben a szerződéskötéssel egyidejűleg megfizetni.

Az árverés eredménytelen, ha:
• nem jelent meg egy árverező sem,
• az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
• ha az árverezési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni,
• a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következő helyezettjével történő szerződéskötésre nem kerül sor,

Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg. Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési előleget elveszti.

Az Árvereztető fenntartja a jogát arra, hogy az árverezést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint a nyertes árverező visszalépése esetén az árverés soron következő helyezettjével kössön szerződést.
Az Árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés időpontját megelőzően visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetmény tesz közzé.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a

SÁROSPATAK, Bartók Béla utca 5. földszint 3. ajtószám

ajtószám alatti 1 szobás, 44 m2 alapterületű, összkomfortos lakását.

A lakás bérleti díja: 835,22,- Ft/m2/hó

A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra.

A lakás megtekinthető:

2023. év március hó 14. napján, 15:00-15:30 óra között.

Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás bérlője az a sárospataki lakóhellyel rendelkező pályázó lehet, akinek vagy házastársának (élettársának), vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás és
 családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is figyelembe véve – az egy főre jutó, a pályázat benyújtását megelőző három havi – nettó jövedelme nem haladja meg 130.000 Ft-ot, egyedül élő esetében 160.000 Ft-ot és
 családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80-szorosát (jelenleg 2.280.000,-Ft) meghaladja, és
 a bérbeadást megelőzően
– nem mondott le önkormányzati lakás bérleti jogáról térítés ellenében, vagy
– beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el.

Pályázati adatlapokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni.

A pályázatokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál

2023. év március hó 17. napján, 12:00 óráig

beérkezően lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap.

Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető.
(Rákóczi út 32., Telefon: 47/513-275)


HIRDETMÉNY

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., a továbbiakban: értéke-sítő), az önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak felet-ti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 19/2018. (IX.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján é r t é k e s í t i az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi forgalomképes ingatlant:

Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú önkormányzati tulajdonban van, melynek térmértéke: 858 m2.

Az ingatlan per-, teher és igénymentes.

Vételi szándék megtételére az ingatlan@sarospatak.hu címen lehet előzetesen felvilágosítást kérni.

Vételi ajánlatot írásban lehet benyújtani, a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájába, vételár megjelölésével.

Az értékesítéssel kapcsolatban, valamint az ingatlan megtekintésének lehetőségéről felvilá-gosítás kérhető a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájától (47-513-275).


 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-1730, péntek: 8-12 óráig
Fel