Önkormányzati Ingatlanok

HIRDETMÉNY
kedvezményes telekértékesítési programról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Sárospatak Város Önkormányzata kedvezményes telekértékesítési programot hirdet a Sárospatak, Téglagyár utca, illetve Budai Nagy Antal utca által határolt területen kialakított építési telkekre vonatkozóan.

A kertvárosias lakóövezetben lévő területen összesen 34 db közművesített építési telek található, melyeken legfeljebb 4,5 m építménymagasságú lakóépület építhető a telekméret legfeljebb 30%-áig történő beépíthetőséggel.

A telkek megvásárlásának feltételei (Sárospatak Város Önkormányzatának a kedvezményes telekértékesítési programról szóló 20/2016. (XI.04.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján):

• telket kedvezményesen az a nagykorú és cselekvőképes természetes személy vásárol-hat, aki
a) a vásárlásra irányuló kérelem benyújtásakor – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – min. 2 év folyamatos, igazolható munkaviszonnyal rendelkezik,
b) az adásvételi szerződésben vállalja, hogy
ba) a telek tulajdonjogának megszerzésétől számított 3 éven belül a telekre felépíti a saját lakhatást biztosító családi házat (a továbbiakban: lakóingatlan), és az arra vonatkozó használatbavételi engedélyt vagy egyszerű bejelentési eljárás esetén az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt megszerzi,
bb) a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő 5 évig vagy egyszerű bejelentési eljárás esetén az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását követő 5 évig életvitelszerűen az ingatlanban lakik (állandó lakcímet létesít), azt nem idegeníti el,
c) korábban a kedvezményes telekértékesítési program keretein belül nyújtott vételár-kedvezményben nem részesült.

• a kedvezmény mértéke a telek piaci forgalmi értékének 50%-a (a piaci forgalmi érték telekmérettől, elhelyezkedéstől, stb. függően változik),
• vásárlási szándék a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájában igényelhető kérelem benyújtásával jelezhető,
• a kérelmeket a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájába kell benyújtani,
• a beérkezett kérelmeket Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete beérkezési sorrendben – a soron következő rendes ülésén – bírálja el,
• az adásvételi szerződés megkötésére a Képviselő-testület döntését követően kerül sor,
• a vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg egyösszegben, átutalással történik.

Az értékesítés további feltételeiről, a telkek pontos elhelyezkedéséről, méretéről, a kedvezményes vételárról, illetve az értékesítési eljárásról bővebb felvilágosítás személyesen a Sárospataki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, valamint a 47/513-279-es telefonszámon Cziráki Zsolt műszaki és kommunális irodavezetőnél kérhető.

dr. Vitányi Eszter
jegyző


HIRDETMÉNY

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., a továbbiakban bérbeadó), az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2011. (XII.20.) sz. rendeletben foglaltak alapján 1 éves időtartamra hasznosítás céljára bérbe adja az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi forgalomképes ingatlant:

Sárospatak, Arany János utca 1. szám alatt lévő 47 m2 alapterületű nem lakáscélú helyiség

Bérleti díjminimum: 50.000,- Ft + ÁFA/hó

A bérbeadás feltételei:

– üzemeltető az esetlegesen szükséges átalakításokat – a tulajdonos írásos hozzájárulása mellett – saját költségen elvégzi, amennyiben indokolt, a berendezések beszerzését, felszerelését saját költségén vállalja.

Bérleti szándékot írásban, zárt borítékban, a hasznosítás módjának részletes leírásával, a megjelölt bérleti díjminimum elfogadására vagy magas összegű havi nettó bérleti díj megfizetésére irányuló nyilatkozattal 2021. április 15. napjáig lehet bejelenteni a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájába. (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.).
Több, a pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázó esetében a magasabb összegű havi nettó bérleti díjat megajánló pályázó nyeri el az ingatlan bérleti jogát. Az egyes pályázók által megajánlott havi nettó bérleti díj összege nem lehet kevesebb a bérleti díjminimum összegénél.

A bérlemény megtekinthető: hétköznaponként munkaidőben, előre egyeztetett időpontban.

A bérleménnyel kapcsolatban felvilágosítás kérhető Sárospataki Polgármesteri Hivatal
Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., tel.: 06-47/513-275).

A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap.

Bérbeadó a benyújtott ajánlatok elbírálása után írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt és döntés napjától számított 8 naptári napon belül szerződést köt.
Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy jelen hirdetményt visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetmény tesz közzé.


 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-1730, péntek: 8-12 óráig
Fel