Járási Hivatal

 

Cím: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.
Központi telefon: 06 47/795-050
Központi fax: 06 47/795-094
E-mail cím: jaras.sarospatak@borsod.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Járási hivatalvezető: dr. Komáromi Éva
Járási hivatalvezető-helyettes: Rák Józsefné


Szervezeti egységek:

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Elérhetőségek

Rák Józsefné osztályvezető                                                                06 47/795-060

Lénártné Varsányi Tekla titkársági szakügyintéző                                   06 47/795-031

Ajtai Melinda hatósági-igazgatási szakügyintéző, ügysegéd                  06 47/795-038

Berecki Mária szociális szakügyintéző                                                  06 47/795-046

Lapis Norbert hatósági-igazgatási szakügyintéző, ügysegéd                 06 47/795-048

Lukácsiné Jánoky Eszter szociális szakügyintéző                                 06 47/795-034

Ráski Gábor Csabáné hatósági-igazgatási szakügyintéző, ügysegéd     06 47/795-042

Szabóné Takács Eleonóra hatósági-igazgatási ügyintéző, ügysegéd      06 47/795-033

dr. Batta Alexandra szabálysértési, igazgatási szakügyintéző                 06 47/795-059

dr. Farkas Éva gyámügyi szakügyintéző                                                           06 47/795-035

dr. Haraszti Gábor gyámügyi szakügyintéző                                          06 47/795-036

Rusznák Istvánné gyámügyi szakügyintéző                                           06 47/795-049

Erdélyi Evelin gyámügyi szakügyintéző                                                06 47/795-047

Fekete Zoltánné iktató                                                                         06 47/795-041

Vanek Edina iktató iktató                                                                     06 47/795-041

Szebényi Lászlóné iktató                                                                     06 47/795-041

 

Kormányablak Osztály

Elérhetőségek

Borosné dr. Szabó Rita osztályvezető                                                  06 47/795-250

Csizmár Zoltánné kormányablak ügyintéző                                           06 47/795-252

Hegyi Erika Krisztina kormányablak ügyintéző                                      06 47/795-237

Kertész Lászlóné kormányablak ügyintéző                                            06 47/795-236

Ördög Csabáné kormányablak ügyintéző                                             06 47/795-236

Panka Károly Pálné kormányablak ügyintéző                                        06 47/795-252

 

Építésügyi Osztály

Elérhetőségek

Orosz László Zsolt osztályvezető                                                         06 47/795-037

Dankóné Ujszászi Katalin építésügyi hatósági szakügyintéző                 06 47/795-039

Bölkei-Nagy Tímea építésügyi hatósági szakügyintéző                          06 47/795-045

Lesovics Vivien építésügyi hatósági szakügyintéző                               06 47/795-055

Hersman Zsuzsa ügykezelő                                                                 06 47/795-053

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Elérhetőségek

dr. Tarnai Gábor osztályvezető                                                             06 47/795-044

dr. Márton László hatósági állatorvos                                                   06 47/795-044

dr. Moldvay Csongor István hatósági állatorvos                                               06 47/795-044

Szuetta József Attila élelmiszerbiztonsági szakügyintéző                       06 47/795-057

Mauks Donát Istvánné élelmiszerbiztonsági szakügyintéző                    06 47/795-057

Pitkó Fruzsina Anett élelmiszerbiztonsági szakügyintéző                        06 47/795-057

Gecse Lászlóné ügyintéző                                                                   06 47/795-043

 

Foglalkoztatási Osztály

Cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 78.
Központi telefon: 06 47/311-124
Fax: 06 47/311-124/13

Elérhetőségek

Baranyi József osztályvezető                                                               06 47/311-124/14

Csikóné Molnár Anita aktív eszköz szakügyintéző                                 06 47/311-124/11

Dékányné Bodnár Tímea aktív eszköz szakügyintéző                            06 47/311-124/17

Géresi Gábor aktív eszköz szakügyintéző                                             06 47/311-124/18

Hársvölgyi Erika aktív eszköz ügyintéző                                                           06 47/311-124/18

Iván Sándor ellátási szakügyintéző                                                           06 47/311-124/12

Pletenyik Józsefné közfoglalkoztatási szakügyintéző                            06 47/311-124/18

Tóth Zsolt ellátási szakügyintéző                                                          06 47/311-124/12

Vágner Ferencné ellátási szakügyintéző                                                06 47/311-124/12

 


 

Ügyfélfogadási rend

A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes:
Szerda: 8.00 – 12.00

A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály:

Hétfő:              8.00 –12.00 és 13.00 –16.00
Szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 –16.00
Péntek:            8.00 – 12.00

Kedden és Csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

 

A Kormányablak Osztály:

Hétfő:              7.00 – 17.00
Kedd:               8.00 – 14.00
Szerda:            8.00 – 17.00
Csütörtök:        8.00 – 18.00
Péntek:            8.00 – 14.00

 

Építésügyi Osztály:

Hétfő:              8.00 –12.00 és 13.00 –16.00
Szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 –16.00
Péntek:            8.00 – 12.00

Kedden és Csütörtökön nincs ügyfélfogadás

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály:

Hétfő:              8.00 –12.00 és 13.00 –16.00
Szerda:             8.00 – 12.00 és 13.00 –16.00
Péntek:            8.00 – 12.00

Kedden és Csütörtökön nincs ügyfélfogadás

 

Foglalkoztatási Osztály:

Hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00
Kedd: 8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00
Péntek: 8.00 – 11.00

 


 

Hatósági és Gyámügyi Osztály feladat- és hatásköre

1./ Járási hatósági feladatok

Azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatok, melyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen

 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;
 • a földgázellátásról szóló törvényben;
 • a hadigondozásról szóló törvényben;
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben;
 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben;
 • a társasházakról szóló törvényben;
 • a távhőszolgáltatásról szóló törvényben;
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben;
 • a villamos energiáról szóló törvényben;
 • a menedékjogról szóló törvényben;
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvényben;
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben;
 • valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési hatósági feladatokat.

2./ Oktatással kapcsolatos feladatok

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben;
 • a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok.

3./ Szociális és gyámügyi feladatok

Ellátja

 1. a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, így különösen
 • ápolási díjra (alanyi és normatív) emelt összegű és kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok,
 • egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok,
 • közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok,
 • aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok.
 1. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, így különösen
 • a gyermekek védelmével kapcsolatos feladatokat,
 • a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • a gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatokat,
 • az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat,
 • a gyámhatósági perek indításával, illetve kezdeményezésével kapcsolatos feladatokat,
 • a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatos feladatokat,
 • a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott   döntéshozatallal kapcsolatos feladatokat,
 • a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

 

4./ Járási védelmi igazgatási feladatok

A járási hivatal vezetője és a hivatalvezető-helyettese a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátják

 • a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

 

Kormányablak Osztály feladat-és hatásköre

 

1/ Okmányirodai feladatok körében ellátja

 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben;
 • az illetékekről szóló törvényben;
 • a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben;
 • a közúti közlekedésről szóló törvényben;
 • a külföldre utazásról szóló törvényben;
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat, így különösen

– a személyi igazolvány igénylésével kapcsolatos feladatokat,

– a lakcím igazolvány igénylésével kapcsolatos feladatokat,

– a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatokat,

– ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat,

– Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatokat,

– útlevél igénylésével kapcsolatos feladatokat,

– vezetői engedély igénylésével kapcsolatos feladatokat,

– egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatokat,

– közlekedési igazgatási feladatokat.

2./ Integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

 

Építésügyi Osztály feladat- és hatásköre

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági, így különösen

 1. építésügyi hatósági jogkörben:

építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtásán túlmenően elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági jogkörben, az elsőfokú általános építésügyi hatóságot érintő kizárási ok fennállása esetén építési, használatbavételi, fennmaradási, bontási engedélyezési, továbbá használatbavétel tudomásulvételi és egyéb eljárásokat folytat le. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások kapcsán ellátja az építési engedélyezési eljárásokkal összefüggő elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat. Az egyéb építésügyi hatósági feladatok körében szakhatósági állásfoglalást, hatósági    bizonyítványt ad ki, valamint kötelezési eljárásokat folytat le.

 1. építésfelügyeleti jogkörben:

elsőfokú építésfelügyeleti hatósági jogkörben bontás tudomásulvételi, jó karbantartási kötelezési eljárásokat, szabálytalan építési tevékenység tényállása esetén építésrendészeti eljárást folytat le, ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, melyhez kapcsolódóan megteszi a szükséges építésfelügyeleti hatósági intézkedéseket. Az egyéb építésfelügyeleti hatósági feladatok körében szakhatósági állásfoglalást, hatósági bizonyítványt ad ki, valamint kötelezési eljárásokat folytat le.

 

Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre

Ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb         külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat, így különösen:

 • illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában,
 • munkaközvetítést végez,
 • munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,
 • közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában,
 • elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

– jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe          tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan,

– ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

– ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

– ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát

– az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

– dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról.

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladat és hatásköre

Ellátja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály élelmiszer-biztonsági, takarmány-ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi és állatvédelmi feladatokat lát el.

Ennek keretében:

 • igazolja és ellenőrzi az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét;
 • részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének működtetésében,
 • járási eljárásrend szerint meghatározott módon kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket

Ellenőrzi:

 • az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken;
 • a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását;
 • az állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit;
 • az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét;
 • rendszeres jelleggel az állatjóléti, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását;
 • az emberi fogyasztásra szánt állatokat és állati eredetű melléktermékeket kísérő bizonyítványokat, okiratokat, valamint az ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat;
 • a takarmányok felhasználását és szállítását;

Nyilvántartást vezet:

 • a termelőkről, állattartókról, állattartó tenyészetekről, állatkereskedőkről;
 • az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról;

Dönt a kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó értékig;

Az élelmiszer-higiéniai szakterületen:

 • elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát
 • meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági döntést;

Elsőfokú szakhatósági jogkört gyakorol állatrakodó, állatvásártér, felvásárló hely, állattartó és forgalmazó hely létesítésével és használatba vételével kapcsolatban.

Fel