Járási Hivatal

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala

Cím: 3950 Sárospatak, József Attila u. 21.
Tel: 06-47/795-050
Fax: 06-47/795-094
E-mail cím:
jaras.sarospatak@borsod.gov.hu
Honlap: www.borsod.gov.hu

Hivatalvezető: dr. Komáromi Éva
Tel.: 06-47/795-058

Hivatalvezető-helyettes: Rák Józsefné
Tel.:06-47/795-060

Szakügyintéző: Lénártné Varsányi Tekla
Tel.: 06-47/795-031


Szervezeti egységek:

1./ Hatósági és Gyámügyi Osztály elérhetőségei:

Ajtai Melinda          06-47/795-038

Berecki Mária          06-47/795-046

dr. Popovics Szilárd          06-47/795-059

Lapis Norbert          06-47/795-048

Lukácsiné Jánoky Eszter          06-47/795-034

Dr. Farkas Éva          06-47/795-035

Rusznák Istvánné          06-47/795-049

Dr. Haraszti Gábor          06-47/795-036

Ráski Gáborné          06-47/795-042

Szabóné Takács Eleonóra          06-47/795-033

Iktató          06-47/795-041

 

 

2./ Kormányablak Osztály elérhetőségei: 

Bárdosi Mária/Mezővári Henriette          06-47/795-237

Nagy Anikó          06-47/795-250

Csizmár Zoltánné/Panka Károlyné          06-47/795-252

Kertész Lászlóné/Ördög Csabáné          06-47/795-236

Háttériroda          06-47/795-251

 

 

3./ Építésügyi Osztály elérhetőségei: 

 

Orosz László          06-47/795-037

Dankóné Ujszászi Katalin          06-47/795-039

Hermann Orsolya/Bölkei-Nagy Tímea          06-47/795-045

Orosz Zoltán          06-47/795-053

 

 

 

4./ Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály elérhetőségei: 

dr. Tarnai Gábor/dr. Márton László/ dr. Moldvay Csongor 06-47/795-044

Csomós Ferencné/ Mauks Donátné/ Szuetta József          06-47/795-057

Gecse Lászlóné          06-47/795-043

Katasztrófavédelem – Somogyi Tamás          06-47/795-052

Pártfogó felügyelő – Nagy Zoltánné          06-47/795-051

 


 

A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes ügyfélfogadási rendje

Szerda: 8.00 – 12.00 óra között.

 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 8.00 –12.00 és 13.00 –16.00 óra között,

Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 –16.00 óra között,

Péntek: 8.00 – 12.00 óra között.

 

A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 7.00 – 17.00 óráig,

Kedd – Szerda – Csütörtök – Péntek: 8.00 – 18.00 óráig.

 

Építésügyi Osztály ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 8.00 –12.00 és 13.00 –16.00 óra között,

Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 –16.00 óra között,

Péntek: 8.00 – 12.00 óra között.

 

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00 óra között,

Kedd: 8.00 – 12.00 óra között,

Szerda. 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között,

Csütörtök: 8.00 – 12.00 óra között,

Péntek: 8.00 – 11.00 óra között.

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 9.00 – 12.00 óra között,

Kedd – Szerda – Péntek: nincs ügyfélfogadás,

Csütörtök: -.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között.


 

 

Hatósági és Gyámügyi Osztály feladat- és hatásköre

1./ Járási hatósági feladatok

Azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatok, melyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen

 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;
 • a földgázellátásról szóló törvényben;
 • a hadigondozásról szóló törvényben;
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben;
 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben;
 • a társasházakról szóló törvényben;
 • a távhőszolgáltatásról szóló törvényben;
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben;
 • a villamos energiáról szóló törvényben;
 • a menedékjogról szóló törvényben;
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvényben;
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben;
 • valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési hatósági feladatokat.

2./ Oktatással kapcsolatos feladatok

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben;
 • a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok.

3./ Szociális és gyámügyi feladatok

Ellátja

 1. a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, így különösen
 • ápolási díjra (alanyi és normatív) emelt összegű és kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok,
 • egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok,
 • közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok,
 • aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok.
 1. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, így különösen
 • a gyermekek védelmével kapcsolatos feladatokat,
 • a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • a gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatokat,
 • az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat,
 • a gyámhatósági perek indításával, illetve kezdeményezésével kapcsolatos feladatokat,
 • a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatos feladatokat,
 • a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott   döntéshozatallal kapcsolatos feladatokat,
 • a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

 

4./ Járási védelmi igazgatási feladatok

A járási hivatal vezetője és a hivatalvezető-helyettese a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátják

 • a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

 

 

Kormányablak Osztály feladat-és hatásköre

 

1/ Okmányirodai feladatok körében ellátja

 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben;
 • az illetékekről szóló törvényben;
 • a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben;
 • a közúti közlekedésről szóló törvényben;
 • a külföldre utazásról szóló törvényben;
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat, így különösen

– a személyi igazolvány igénylésével kapcsolatos feladatokat,

– a lakcím igazolvány igénylésével kapcsolatos feladatokat,

– a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatokat,

– ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat,

– Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatokat,

– útlevél igénylésével kapcsolatos feladatokat,

– vezetői engedély igénylésével kapcsolatos feladatokat,

– egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatokat,

– közlekedési igazgatási feladatokat.

2./ Integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

 

 

Építésügyi Osztály feladat- és hatásköre

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági, így különösen

 1. építésügyi hatósági jogkörben:

építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtásán túlmenően elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági jogkörben, az elsőfokú általános építésügyi hatóságot érintő kizárási ok fennállása esetén építési, használatbavételi, fennmaradási, bontási engedélyezési, továbbá használatbavétel tudomásulvételi és egyéb eljárásokat folytat le. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások kapcsán ellátja az építési engedélyezési eljárásokkal összefüggő elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat. Az egyéb építésügyi hatósági feladatok körében szakhatósági állásfoglalást, hatósági    bizonyítványt ad ki, valamint kötelezési eljárásokat folytat le.

 1. építésfelügyeleti jogkörben:

elsőfokú építésfelügyeleti hatósági jogkörben bontás tudomásulvételi, jó karbantartási kötelezési eljárásokat, szabálytalan építési tevékenység tényállása esetén építésrendészeti eljárást folytat le, ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, melyhez kapcsolódóan megteszi a szükséges építésfelügyeleti hatósági intézkedéseket. Az egyéb építésfelügyeleti hatósági feladatok körében szakhatósági állásfoglalást, hatósági bizonyítványt ad ki, valamint kötelezési eljárásokat folytat le.

 

 

Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre

Ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb         külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat, így különösen:

 • illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában,
 • munkaközvetítést végez,
 • munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,
 • közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában,
 • elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

– jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe          tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan,

– ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

– ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

– ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát

– az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

– dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról.

 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladat és hatásköre

Ellátja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály élelmiszer-biztonsági, takarmány-ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi és állatvédelmi feladatokat lát el.

Ennek keretében:

 • igazolja és ellenőrzi az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét;
 • részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének működtetésében,
 • járási eljárásrend szerint meghatározott módon kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket

Ellenőrzi:

 • az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken;
 • a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását;
 • az állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit;
 • az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét;
 • rendszeres jelleggel az állatjóléti, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását;
 • az emberi fogyasztásra szánt állatokat és állati eredetű melléktermékeket kísérő bizonyítványokat, okiratokat, valamint az ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat;
 • a takarmányok felhasználását és szállítását;

Nyilvántartást vezet:

 • a termelőkről, állattartókról, állattartó tenyészetekről, állatkereskedőkről;
 • az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról;

Dönt a kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó értékig;

Az élelmiszer-higiéniai szakterületen:

 • elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát
 • meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági döntést;

Elsőfokú szakhatósági jogkört gyakorol állatrakodó, állatvásártér, felvásárló hely, állattartó és forgalmazó hely létesítésével és használatba vételével kapcsolatban.

Fel