Sárospatak Város a településrendezési eszközök VII. jelű módosításáról

HIRDETMÉNY

Sárospatak Város
a településrendezési eszközök VII. jelű
módosításáról

Ezúton tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot, Civil szervezeteket és Gazdálkodó szervezeteket, hogy Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a
1. a Sárospatak, 252/3 és 253/1 helyrajzi számú ingatlanok jelenlegi településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásból intézményterület vegyes terület (Vi) területfelhasználási kategóriába történő átsorolására,
2. Sárospatak Város védelmi- és korlátozás jegyzék 1.2.3. alpontjának módosítására,
3. üdülő területekre vonatkozó előírások pontosítására, kiegészítésére
4. a Sárospatak, külterület 0456 hrsz-ú ingatlan beépíthetőségének módosítására,
5. sajátos építményfajták (pld. mobil átjátszó tornyok, napelemparkok, napelemerőművek) elhelyezésének szabályozására,
6. a Sárospatak, belterület 825 és 895 hrsz alatti ingatlanok területváltozása miatti övezeti besorolás módosítására,
7. a Sárospatak 1766 hrsz alatti ingatlanokat magába foglaló övezet minimális telekméret módosítására
vonatkozó eljárást folytat le.
Annak érdekében, hogy az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani tudjuk a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § és 75.§ alapján, a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2023. (II. 6.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet (2) bekezdés előírásaira, a véleményezési szakaszban a módosítást bemutató dokumentációt partnerségi egyeztetésre bocsátjuk.

Értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy a módosítási dokumentáció a www.sarospatak.hu honlapon az
Önkormányzati Tájékoztató Rendszer
Önkormányzati munka
Városfejlesztés-városrendezés
Sárospatak Város településrendezési eszközeinek Sárospatak részterületeire vonatkozó módosításával összefüggő Véleményezési Dokumentáció
menüpontban érhető el.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban észrevételt, javaslatot
a) a hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon, belül a sarospatak@sarospatak.hu e-mail-címre történő megküldéssel,
b) a hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül papír alapon,
ba) postai küldeményben a hirdetményben meghatározott címre küldve, vagy
bb) személyesen leadva a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban (Sárospatak, Rákóczi út 32.)
lehet tenni.

Feltöltő

Fel