2024.05.09. 08:00 - 09:00
Árverésen értékesít eladó ingatlanokat az önkormányzat

HIRDETMÉNY

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., a továbbiakban: árverez-tető), az önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 19/2018. (IX.28.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak alapján árverés keretében é r t é k e s í t i az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi forgalomképes ingatlanokat:

Az egyes ingatlanok árverezése külön-külön történik, az eljárás keretében az egyes ajánlatok ingatlanonként tehetők meg.

Az ingatlanok 1/1 arányú önkormányzati tulajdonban vannak.

Az ingatlan albetétek per-, teher és igénymentesek.

A kikiáltási árat el nem érő vételi ajánlatok esetén a kikiáltási ár nem szállítható le.

Részletfizetési kedvezményt árvereztető nem ad.

Licitlépcső: a kikiáltási ár fölött 100.000,-Ft-onként.

Az árverés időpontja: 2024. május 9. (csütörtök), 09:00 óra.

Az árverés és jelentkezés helye: Sárospataki Polgármesteri Hivatal (Sárospatak, Rákóczi út 32.).

Árverésre jelentkezés ideje: 2024. május 9. (csütörtök), 08:00 – 08:30 óráig.

Árverési jelentkezési lapot a csatlosevelin@sarospatak.hu címen lehet előzetesen igényelni.

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) befizetése: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénztárába 2024. május 9. (csütörtök), 08:30 óráig.

Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlan albetétek megtekintésének lehetőségéről felvilágosítás kérhető a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájától (47-513-275).

Az árverést levezető szerv (Árvereztető): Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda.

Az Árvereztető az árverés megkezdéskor ismerteti az árverés részletes feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
• személyazonosság igazolása, képviselet esetén okiratba foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása
• az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett és nyilatkozik arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral;
• igazolás bemutatása arról, hogy az árverező az árverezési előleget (ajánlati biztosítékot) a kitűzött árverés időpontját megelőzően (azaz az árverés megkezdéséig) kész-pénzben befizette az Árvereztető pénztárába

Egyéb feltételek:
Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az Árvereztető a nem nyertes árverező részére az árverezési előleget (ajánlati biztosítékot) az árverezés napján visszafizeti. Az árverezési előleg (ajánlati biztosíték) után az Árvereztető költséget nem számít fel, kamatot nem fizet. Az árverés nyertese köteles a vételárat egy összegben a szerződéskötéssel egyidejűleg megfizetni.

Az árverés eredménytelen, ha:
• nem jelent meg egy árverező sem,
• az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
• ha az árverezési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni,
• a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következő helyezettjével történő szerződéskötésre nem kerül sor,

Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg. Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési előleget elveszti.

Az Árvereztető fenntartja a jogát arra, hogy az árverezést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint a nyertes árverező visszalépése esetén az árverés soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Az Árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés időpontját megelőzően visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetmény tesz közzé.

Feltöltő

Fel