Álláspályázat: Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsöde intézményvezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 69. §-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a köznevelési törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: Sárospatak

Álláshirdető szervezet bemutatása: Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági – és sportreferenstől a +36 47/513-267-es telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A vezetői megbízás: 2023. augusztus 16. napjától – 2028. augusztus 15. napjáig szól, 3 hónap próbaidő kikötésével. Postai úton: a pályázati anyagnak Sárospatak Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázat” megjelölést és az azonosító számot: SP/4607/2023. Személyesen: Aros János polgármester részére, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• Erkölcsi bizonyítvány
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., Óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
• legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök:
• legalább 5 év vezetői munkakörben szerzett vezetői tapasztalat
• kisgyermeknevelő-és gondozó szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;
• A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
• részletes szakmai önéletrajz;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről;
• vezetői program;
• végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.10.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat, a Képviselő-testület által megválasztott háromtagú szakmai bizottság, majd a Humán Bizottság meghallgatja. Ezt követően dönt Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Sárospataki Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, www.sarospatak.hu, Hegyalja Televízió, www.carolinaovoda.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.

Közszolgállás publikálás tervezett időpontja: 2023.06.05.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Feltöltő

Fel