Április 24. és május 5. között történik az óvodai beiratkozás a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsődében

 FELHÍVÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024. tanévre történő óvodai beiratkozás 2023. április 24. és május 5. között történik

 a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsődében – 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Felvételre jogosultak továbbá azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket.

Az óvodába a 2023/2024-es nevelési évben a 2020. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező! A 2020. augusztus 31. után született gyermekek 2024. szeptember 1-től óvodakötelesek.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Az a szülő, aki a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, tárgyév április 15. napjáig nyújthatja be kérelmét a Sárospataki Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályára.

Amennyiben a szülők gyermeküket más településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk bemutatni a felvételt biztosító óvodától a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetőjének.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt, valamint a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb május 15-ig hoz döntést az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt.

Tisztelt Szülők!

A Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde beiratkozáshoz kapcsolódó rendezvényeiről az intézmény honlapján: http://www.carolinaovoda.hu/, valamint Sárospatak Város Önkormányzatának hivatalos honlapján: http: //www. sarospatak.hu/ tájékozódhat.

Sárospatak, 2023. március 20.

Dr.Vitányi Eszter s. k.
Sárospatak jegyzője

Feltöltő

Fel