A Képviselő-testület 2023. I. félévi munkaterve

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

210/2022. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkatervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkatervét, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos, 2023. június 30.

K. m. f.

dr. Vitányi Eszter Aros János
jegyző polgármester

A határozat közzétéve: 2022. december 19.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

1. melléklet a 210/2022. (XII. 16.) határozathoz

Sárospatak Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

2023. I. félévi munkaterve

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Képviselő-testület rendes üléseit általában négyhetente, a hónap utolsó pénteki napján 9 órai kezdettel tartja.

2. A munkatervben szereplő napirendek elkészítésének és leadásának végső határideje az ülés napját megelőző hét keddje.

3. Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről.

4. A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

5. A bizottságok véleményezése a napirendeknél ajánlásként szerepel – kivéve az SZMSZ-ben meghatározott feladatokkal kapcsolatos napirendek véleményezését.

6. A napirendek előkészítésében – annak tárgyától függően – a jegyző által meghatározottak szerint vesznek részt a Sárospataki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, szükség szerint felkérésre-megkeresésre a véleményező bizottságok, az önkormányzati intézmények, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és egyéb szervek vezetői.

7. Valamennyi napirend előkészítéséért felelős a jegyző.

Az ülés ideje: január 27.

N a p i r e n d :

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés a polgármester cafetéria-juttatásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: február 24.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola 2022. évi munkájáról
Előterjesztő: A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Előterjesztés A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola 2023. évi munkatervéről és szolgáltatási tervéről
Előterjesztő: A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság

3. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

5. Előterjesztés a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Előterjesztés a Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

7. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

8. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az ülés ideje: március 31.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló a Sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről
Előterjesztő: a Sárospataki ÖTE elnöke

2. Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Beszámoló Sárospatak Város Rendelőintézete 2022. évi munkájáról
Előterjesztő: Sárospatak Város Rendelőintézete vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

4. Beszámoló a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde 2022. évi munkájáról
Előterjesztő: a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság

5. Beszámoló a Sárospataki Kommunális Szervezet 2022. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előterjesztő: Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

Az ülés ideje: április 28.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló Sárospatak város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője

2. Beszámoló Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Beszámoló a 2022. évi adóhatósági munkáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2023. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

5. Beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2023. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés Junior Pro Urbe Díj adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

8. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: május 26.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2023. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

2. Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2023. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évben történt ellátásáról
Előterjesztő: jegyző, a Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Humán Bizottság

5. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az ülés ideje: június 30.

N a p i r e n d :

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Előterjesztés Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívására beérkezett pályázatokról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

3. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. II. félévi munkatervéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

4. Előterjesztés az augusztus 20-án adományozható kitüntetésekről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

KONKRÉT IDŐPONTOKTÓL FÜGGETLENÜL – nem teljeskörű felsorolás –

• javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására – szükség szerint –

• javaslat pályázatok benyújtására, önrész vállalására – kiírások függvényében –

• önkormányzati hatósági ügyek II. fokon történő elbírálása – szükség szerint –

• javaslat helyi rendeletek módosítására – szükség szerint –

• javaslat városrendezési és építési szabályzat módosítására – szükség szerint –

• támogatási kérelmek elbírálása – kérelmek beérkezésétől függően –

• gazdasági társaságok alapításával, átalakításával, működésével kapcsolatos döntések meghozatala – szükség szerint –

Feltöltő

Fel