A Carolina Óvoda és Bölcsőde beiratkozási hirdetménye

                                                                       FELHÍVÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. tanévre történő óvodai beiratkozás 2022. április 25. és május 6. között történik

 a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsődében – 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Felvételre jogosultak továbbá azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket.

Az óvodába a 2022/2023-as nevelési évben a 2019. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező! A 2019. augusztus 31. után született gyermekek 2023. szeptember 1-től óvodakötelesek.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Az a szülő, aki a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, tárgyév április 15. napjáig nyújthatja be kérelmét a Sárospataki Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályára.

Amennyiben a szülők gyermeküket más településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk bemutatni a felvételt biztosító óvodától a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetőjének.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt, valamint a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb május 15-ig hoz döntést az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt.

 Tisztelt Szülők!

A Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde beiratkozáshoz kapcsolódó rendezvényeiről az intézmény honlapján: http://www.carolinaovoda.hu/, valamint Sárospatak Város Önkormányzatának hivatalos honlapján: http: //www. sarospatak.hu/ tájékozódhat.

Sárospatak, 2022. március 23.

Dr. Vitányi Eszter s. k.
Sárospatak jegyzője

Feltöltő

Fel