A képviselő-testület 2022. I. félévi munkaterve

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

511/2021. (XII. 17.)

h a t á r o z a t a

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkatervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkatervét, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos, 2022. június 30.

K. m. f.

dr. Vitányi Eszter Aros János
jegyző polgármester

A határozat közzétéve: 2021. december 20.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

1. melléklet az 511/2021. (XII. 17.) határozathoz

Sárospatak Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

2022. I. félévi munkaterve

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Képviselő-testület rendes üléseit általában négyhetente, a hónap utolsó pénteki napján 9 órai kezdettel tartja.

2. A munkatervben szereplő napirendek elkészítésének és leadásának végső határideje az ülés napját megelőző hét keddje.

3. Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről.

4. A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

5. A bizottságok véleményezése a napirendeknél ajánlásként szerepel – kivéve az SZMSZ-ben meghatározott feladatokkal kapcsolatos napirendek véleményezését.

6. A napirendek előkészítésében – annak tárgyától függően – a jegyző által meghatározottak szerint vesznek részt a Sárospataki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, szükség szerint felkérésre-megkeresésre a véleményező bizottságok, az önkormányzati intézmények, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és egyéb szervek vezetői.

7. Valamennyi napirend előkészítéséért felelős a jegyző.

Az ülés ideje: január 28.

N a p i r e n d :

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés a polgármester cafetéria-juttatásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: február 25.

N a p i r e n d :

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Előterjesztés a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Előterjesztés A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

5. Előterjesztés a Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

6. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

7. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az ülés ideje: március 25.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló Sárospatak város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője

2. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi katasztrófavédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: tűzoltóparancsnok

3. Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

4. Beszámoló a Sárospataki Kommunális Szervezet 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előterjesztő: Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az ülés ideje: április 29.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Beszámoló a 2021. évi adóhatósági munkáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2022. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2022. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívására beérkezett pályázatról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

7. Előterjesztés Junior Pro Urbe Díj adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

8. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: május 27.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2022. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

2. Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2022. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évben történt ellátásáról
Előterjesztő: jegyző, a Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Humán Bizottság

5. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az ülés ideje: június 24.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló Sárospatak város forgalmi rendjének felülvizsgálatáról és közlekedésfejlesztési stratégiájáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

2. Beszámoló a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde munkájáról
Előterjesztő: a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság

3. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

4. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkatervéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

5. Előterjesztés az augusztus 20-án adományozható kitüntetésekről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

KONKRÉT IDŐPONTOKTÓL FÜGGETLENÜL – nem teljeskörű felsorolás –

• javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására – szükség szerint –

• javaslat pályázatok benyújtására, önrész vállalására – kiírások függvényében –

• önkormányzati hatósági ügyek II. fokon történő elbírálása – szükség szerint –

• javaslat helyi rendeletek módosítására – szükség szerint –

• javaslat városrendezési és építési szabályzat módosítására – szükség szerint –

• támogatási kérelmek elbírálása – kérelmek beérkezésétől függően –

• gazdasági társaságok alapításával, átalakításával, működésével kapcsolatos döntések meghozatala – szükség szerint –

Feltöltő

Fel