Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kommunális Szervezet intézményvezető munkakör betöltésére

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Sárospataki Kommunális Szervezet
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.07.01-től 2026.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Dózsa György utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának megszervezése, irányítása, ellenőrzése. Főbb tevékenységek: parkosítás, zöldterület létesítése, gondozása, egyes építési munkák, tájrendezés, tervezés, közterület tisztítás, bútorgyártás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság;
• Cselekvőképesség;
• Büntetlen előélet;
• Főiskola vagy egyetemi végzettség, amely közgazdasági, műszaki, területfejlesztési – városfenntartási -, agrár vagy jogi szakirányú lehet;
• Legalább 3 éves szakmai gyakorlat;
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• A pályázati feltételek között meghatározott szakképzettségi területen szerzett legalább 3 éves vezetői gyakorlat;
• Számítógép felhasználói szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz;
• A Sárospataki Kommunális Szervezet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
• A szakmai gyakorlat igazolásáról szóló okiratok;
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
• Nyilatkozat arról, ha a pályázó pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aros János polgármester nyújt, a 06/47-513-250-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárospatak Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……/2021., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
• Személyesen: Aros János polgármester részére, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2021. április
• www.sarospatak.hu – 2021. április
• Hegyalja Televízió – 2021. április
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határozatlan idejű kinevezés első 3 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel