Licit eljárási hirdetmény

HIRDETMÉNY

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., a továbbiakban: árverez-tető), az önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 19/2018. (IX.28.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak alapján árverés keretében é r t é k e s í t i az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi forgalomképes ingatlant:

 

Ssz Ingatlan címe Helyrajzi szám Megnevezés Tul. hányad Kikiáltási ár

(nettó Ft)

Árverési előleg (Ft)
1. Sárospatak, Fazekas sor 18. 560. kivett beépítetlen terület 1/1 2.000.000 Ft + ÁFA 200.000 Ft

 

Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú önkormányzati tulajdonban van, melynek térmértéke:  222 m2  térmértékű beépítetlen terület.

Az ingatlan jelenleg egy 2024. december 31. napjáig szóló határozott időtartamú bérleti szerződéssel bérbe van adva, így a jelen árverezési feltételek ezen bérleti jogviszonnyal terhelten értendők. Ezen túl az ingatlan per-, teher és igénymentes.

A kikiáltási árat el nem érő vételi ajánlatok esetén a kikiáltási ár nem szállítható le.

Részletfizetési kedvezményt árvereztető nem ad.

Licitlépcső: a kikiáltási ár fölött 50.000,-Ft-onként.

Az árverés időpontja: 2020. december 10. (csütörtök), 9:00 óra.

Az árverés és jelentkezés helye: Sárospataki Polgármesteri Hivatal (Sárospatak, Rákóczi út 32.).

Árverésre jelentkezés ideje: 2020. december 10. (csütörtök), 8:00  –  8:30 óráig.

Árverési jelentkezési lapot a csatlosevelin@sarospatak.hu címen lehet előzetesen igényelni.

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) befizetése: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénztárába 2020. december 10. (csütörtök), 8:30 óráig.

Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlan megtekintésének lehetőségéről felvilágosítás kérhető a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájától (47-513-275).

Az árverést levezető szerv (Árvereztető): Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda.

Az Árvereztető az árverés megkezdéskor ismerteti az árverés részletes feltételeit.

A jelentkezés feltételei:

  • személyazonosság igazolása, képviselet esetén okiratba foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása
  • az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett és nyilatkozik arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral;
  • igazolás bemutatása arról, hogy az árverező az árverezési előleget (ajánlati biztosítékot) a kitűzött árverés időpontját megelőzően (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az Árvereztető pénztárába

Egyéb feltételek:

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az Árvereztető a nem nyertes árverező részére az árverezési előleget (ajánlati biztosítékot) az árverezés napján visszafizeti.

Az árverezési előleg (ajánlati biztosíték) után az Árvereztető költséget nem számít fel, kamatot nem fizet. Az árverés nyertese köteles a vételárat egy összegben a szerződéskötéssel egyidejűleg megfizetni.

Az árverés eredménytelen, ha:

  • nem jelent meg egy árverező sem,
  • az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
  • ha az árverezési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni,
  • a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következő helyezettjével történő szerződéskötésre nem kerül sor,

(Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési előleget elveszti.

Az Árvereztető fenntartja a jogát arra, hogy az árverezést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint a nyertes árverező visszalépése esetén az árverés soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Az Árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés időpontját megelőzően visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetmény tesz közzé.

2020. november 26.

Aros János polgármester

Feltöltő

Fel