A Sárospataki Gondozási Központ pályázatot hirdet intézményvezetői munkakör betöltésére

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő – testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Sárospataki Gondozási Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.05.01. – 2025.04.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak felett munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, a család és gyermekjóléti támogató szolgálat.Fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó intézményi szolgálat. Idősek nappali ellátását (idősek klubja) nyújtó szolgáltatások biztosítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés,
• Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.számú melléklet szerinti vezetői megbízáshoz szükséges felsőfokú képesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• 257/2000.(XII.26.) Korm.rend.3.§. bekezdésében foglaltakra tekintettel legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• A pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. 15.§.(8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok.
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szociális területen szerzett – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó részletes szakmai önéletrajza
• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
• A munkaköréhez tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylésének igazolása
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárást vállalja
• A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyi adatait megismerhessék
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt testületi ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
• A felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben megszerzett öt év szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentumok.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vitányi Eszter jegyző nyújt, a 06-47-513-252 – es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: SP/13685/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.sarospatak.hu – 2019. december 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, egy példányban kell benyújtani. A próbaidő tartama 3 hónap.

Feltöltő

Fel