Kezdődnek a pedagógusképzések a Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak – Tokaj térségben c. pályázat részeként

Sikeres közbeszerzési eljárást követően elkezdődtek az akkreditált pedagógusképzések a Sárospatak Város Önkormányzata által vezetett konzorcium EFOP-3.9.2-16-2017-00030 számú, „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak – Tokaj térségben” című projektjében.
A képzések a konzorcium területén dolgozó óvodapedagógusok tudását hivatottak gyarapítani, lehetőséget teremtve ezzel a még hatékonyabb, szakszerűbb, gyermekbarátibb óvodai nevelés biztosítására.

A képzések témái a mai kor igényeinek megfelelően kerültek meghatározásra a tervezés során, s ennek eredményeként a projektben az alábbi képzések megvalósítására kerül sor az elkövetkezendő hónapokban:

Tehetséggondozás gazdagító programokkal (30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés)
A tanfolyam kiindulópontja, hogy a tehetséggondozásnak az egyoldalú képességfejlesztés helyett komplex tehetségfejlesztésnek kell lennie, vagyis a teljes személyiség, és a szociális kapcsolatrendszer fejlesztése is részét képezi.
E cél érdekében a továbbképzés résztvevői a képzés során megismerik a tehetséggel, a tehetségazonosítással, a tehetséggondozással kapcsolatos alapvető fogalmakat, képessé válnak a tehetségígéretek felismerésére, és számukra fejlődésüket segítő gazdagító projektek készítésére.
A képzés során a az elmélet és a gyakorlat aránya közel azonos, a gyakorlati ismeretek valamivel hangsúlyosabbak. A témák feldolgozása döntően kiscsoportos munkaformában történik.
A program tematikája:
1) A tehetség elmélete: a tehetség fogalma, értelmezése, a tehetséggondozás célja, eszközei, lehetőségei és szerepe. Tehetségdefiníciók: egytényezős és többtényezős tehetségmodellek.
Az értelmi képességek fejlesztésének lehetőségei, kreativitást fejlesztő, motivációt segítő gyakorlatok. Tehetség és tanulási zavar, tehetség és alulteljesítés viszonya, gyakorlati kezelési lehetőségei.
2) Tehetséggondozás: tehetséggondozás komplex szemléletének jellemzői.
A tehetséggondozás szakaszai és jellemzői. Az azonosítás pszichológiai és pedagógiai módszerei.
A megváltozott tanárszerep jellemzői, facilitátori szerep, demokratikus tanári magatartás.
3) A tehetséggondozás gyakorlati módszerei: gazdagítás/dúsítás, gyorsítás, elkülönítés, differenciálás jellemzői. Gazdagító projekt tervezése gondolattérkép segítségével, jó gyakorlatok elemzésével.
A projektkészítés folyamatának megismerése.

Mozgásos kompetenciák fejlesztése az óvodában (30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés)

A továbbképzés segítséget ad az óvodapedagógusok számra olyan ismeretek és jártasságok elsajátításához, melyekkel képessé válnak korszerű, élményt nyújtó, fejlődésorientált mozgásos foglalkozások megtartására.
A tanfolyam során megvalósul a direkt, és indirekt nevelési technikák bemutatása. E technikák lehetőséget adnak a pedagógusok számára, hogy a gyakorlatban is megvalósíthassák a felfedezéses, aktivitáson alapuló, kreatív, egyben örömszerző tanulás folyamatát, ami pozitív belső motivációt teremt az új ismeretek elsajátítására.
A tematikában hangsúlyos részt kap a játékokon keresztül történő mozgásos kompetenciák fejlesztése.
Fontos szerepet kap a pozitív tanulási környezet kialakítása is, amivel könnyebb kialakítani a gyerekek biztonságérzetét, viselkedési normáit, a társak elfogadását, valamint a mozgáshoz való belső, lelki kötődést.
Mindezek mellett megjelenik a pozitív gondolkodást és szorgalmat ösztönző korszerű értékelés ismertetése, mely a helyes önértékelés, illetve egészséges önbizalom fejlesztését szolgálja.

Digitális eszközök alkalmazásának lehetőségei a kisgyermekkori nevelésben (30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés)

A képzés kiemelt célja, hogy a pedagógusok továbbfejlesszék digitális kompetenciáikat, ismerjék meg az infokommunikációs technológiával támogatott foglalkozások elméleti, módszertani és technológiai hátterét.
Cél, hogy sajátítsák el a digitális eszközök alkalmazásának lehetőségeit a pedagógiai gyakorlatban, a különféle IKT-eszközökkel támogatott foglalkozások tervezését, illetve az ezekhez kapcsolódó foglalkozásvázlatok és tematikus tervek készítését.
Ismerjék meg a korosztály-specifikus IKT-eszközöket és az azokon futtatható képességfejlesztő szoftvereket/applikációkat.
Váljanak képessé a Web 2.0. típusú eszközök alkalmazására, valamint dokumentumok, képek és prezentáció szerkesztésére, melyeket felkészülésükhöz is használhatnak.
Váljanak képessé önállóan megkeresni és felhasználni az interneten található, a munkájuk során alkalmazható digitális tartalmakat. Legyenek tisztában az ehhez szükséges, alapvető szerzői jogi kérdésekkel.

Korszerű szemlélet az óvodai környezeti nevelésben (30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés)
Az óvodai nevelés folyamatában kialakított viselkedési módok, szokások, tudás a korszerű környezeti kultúra megalapozását, a környezettudatos magatartást segítik elő. A korai életszakaszban elsajátítottak azonban csak akkor tartósak, ha az óvodapedagógus maradéktalanul érvényesíti a fejlődés lélektani törvényszerűségeket, vagyis olyan tevékenységeket biztosít a gyermek számára, amelyek sokoldalúan fejlesztik a személyiséget.
A képzés programja az előzőekben megfogalmazottakhoz nyújt szakmai támogatást, amely 3 tematikai egységből áll.
Az első részben az óvodai környezeti nevelés feladatai kerülnek feldolgozásra elsősorban az életkori jellemzők és a gyerek kompetenciáinak fejlesztése aspektusából. A képzés oktatója előadást tart a témakörről, a résztvevők beszámolnak tapasztalataikról és csoportmunkában példákat gyűjtenek a környezeti nevelés feladatainak megvalósításáról.
A második egységben azok a gyermeki tevékenységek kerülnek feldolgozásra egyrészt előadás formájában, másrészt csoportmunka formájában, amelyek a legalkalmasabbak a korszerű környezeti nevelés újszerű céljának megvalósítására.
A harmadik tematikai egységben a projektjellegű, komplex tervezés kerül feldolgozásra. Az elsajátítást az előadáson kívül munkalapok kitöltése, filmek elemzése is segíti. A résztvevők egyéni és csoportos feladatmegoldásáról, amely a tanfolyamon zajlik az előadó visszajelzéseket fogalmaz meg.

Tanulás – a világ felfedezése óvodás korban (30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés)

Továbbképzési programunk a kora gyermekkori tanuláshoz és az óvodapedagógus tanulástámogató kompetenciáihoz kapcsolódó fontosabb kérdéskörök többszempontú végiggondolásával valamennyi résztvevő számára nyújthat hasznosítható tudást.
Programunk 3 fő modulból áll.
Az első továbbképzési részben a résztvevők tanulással kapcsolatos tapasztalatainak, élményeinek, előzetes tudásának feltárása, valamint az újabb releváns tudományos eredményeknek a megismerése (kognitív tudományok, fejlődéslélektan), a kettő összekapcsolódásának elősegítése, a közös nyelv kialakításának megalapozása történik interaktív előadás, beszélgetés, csoportos munka formájában.
Ezt követi az egyéni munkaformára építkező második modul, melynek feladata a pedagógusok által használt és/vagy készítendő dokumentumok, valamint az azok értelmezéséhez és elkészítéséhez szükséges elméleti hátterek alaposabb megismerése.
A harmadik modul keretében a résztvevő óvodapedagógusok tanulástámogatással kapcsolatos kompetenciáit erősítjük elsősorban a cselekvő-felfedező tanulás és a projektpedagógia módszertanára építkezve, az alkalmazott módszerekkel is mintát nyújtva.

Óvodás és iskolás gyermekek körében előforduló pszichés zavarok felismerése és kezelése az elfogadó együttnevelés jegyében (30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés)

A továbbképzés során a pedagógusok részletes ismereteket szereznek a magatartási, beilleszkedési, figyelmi problémát mutató gyermekekről, a tüneteiről, okokról, felismerésükről és az együttnevelés lehetőségeiről. Saját élményű tanulás során szereznek jártasságot a kiemelt fejlesztő játékok, a tanulói megismerés fontosságáról. A megismert konfliktuskezelési módszerek elősegítik a sikeres együttnevelést.
A résztvevők megismerik és tisztázzák a beilleszkedési, magatartási nehézség, zavar, neveletlenség, integráció és az inklúziós fogalmát. Meghatározzák az egyes életkorokban megjelenő okokat és tüneteket.
A tanuló megismerési technikák (tesztek, kérdőívek, megfigyelések…) megismerésével képesek lesznek azokat alkalmazni a gyakorlatban.
A tanfolyam során gyakorlatot szereznek a gyermekek erősségeinek, a pedagógiai problémáinak feltárásában tesztanyagok segítségével.
Saját élményeiken keresztül tapasztalhatják meg az egyes részképességek fejlesztésének lehetőségeit a játék, mint módszer segítségével a figyelem, emlékezet, gondolkodás, mozgásfejlesztés és szocializáció területéről. Információt kapnak a segítségnyújtó szakemberek együttműködési lehetőségeiről.

Aros János s.k.
polgármester
Sárospatak Város Önkormányzata

Feltöltő

Fel