10 pataki fiatalnak biztosít ösztöndíjat az önkormányzat

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges és szorgalmas tanulók segítése, jó tanulmányi eredményeik megőrzésének támogatása a célja a Sárospatak Város által biztosított ösztöndíj programnak. A város polgármestere a támogatott fiatalokat fogadta.

Mint ismert Sárospatak Város Önkormányzata az EFOP 3.9.2-16-2017-00030 Ösztöndíjprogram Szabályzatának elfogadásával (218/2018. (XI.28.) önkormányzati határozat) az azonos számú, „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak – Tokaj térségben” című projekt keretein belül hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ösztöndíjat alapított a 2018/2019. tanév 1. félévétől.

Az Ösztöndíjprogram Szabályzata szerint a konzorciumi formában megvalósuló projekt tagtelepülésein élő, általános iskola 5-8. osztályában, valamint középiskolában tanulmányokat folytató, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jogosultak támogatásra.

A tagtelepüléseken állandó lakhellyel rendelkező tanulók számára az adott települési önkormányzatok hirdették meg a pályázati felhívást, s hozták meg a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntést. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs és pénzkezelési feladatokat szintén az adott települési önkormányzatok látják el.
Sárospatakon a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolából, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei EGYMI Sárospataki Tagintézményéből, valamint az Árpád Vezér Gimnáziumból kerültek ki az ösztöndíjban részesíthető tanulók.

A 2018/2019. tanév végével a tanulók ösztöndíj támogatása megszűnik, de a következő tanév elején meghirdetésre kerül a 2019/2020. tanévre vonatkozó felhívás, melynek keretében akár a már előző tanévben ösztöndíjban részesített tanulók, akár újonnan indulók is anyagi támogatásban részesülhetnek tanulmányi eredményeik, iskolai életben történő részvételük, tanulmányi- és sportversenyeken elért eredményeik alapján.

Sárospatak esetében ösztöndíjban azok a tanulók részesülhettek, akik az alábbi jogosultsági szempontokat teljesítették, továbbá a rangsoroláshoz szükséges kiválasztási szempontok alapján a leginkább megfeleltek az EFOP 3.9.2-16-2017-00030 Ösztöndíj Szabályzat feltételeinek:

– Sárospatak Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkező magyar állampolgárok [Az „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.];
– Igazoltan hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (Jogszabályi hátteret lásd lejjebb. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján – a gyermek hátrányos helyzetéről, vagy a halmozottan hátrányos helyzete fennállásáról – a település jegyzője ad ki határozatot.);
– Tanulmányaikat nappali tagozaton, az általános iskola 5-8. osztályában, vagy középiskolában folytatják (nappali munkarend);
– Előző év végi tanulmányi átlageredményük legalább 4,00;
– Igazolatlan hiányzásaik száma nem haladja meg az 5 napot;
– Egyéb ösztöndíjban nem részesülnek (pl. állami-, önkormányzati-, vállalati-, iskolai ösztöndíj)

Rangsorolási kiválasztási szempontok

A minimum jogosultsági feltételeket teljesítő diákok közül az ösztöndíjban részesíthető 10 tanuló rangsorolási kiválasztási szempontjai az alábbiak voltak:
• Halmozottan hátrányos helyzet;
• SNI tanuló1 (B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat területileg illetékes tagintézménye által kiadott igazolás);
• Tanulmányi eredmény (előző év végi tanulmányi eredmény 4,5 fölött);
• Magatartás, fegyelem (iskolai naplóadatok a magaviseletről, igazolatlan hiányzásokról, osztályfőnöki értékelés);
• Iskolai életben való részvétel értékelése (a tanuló osztályfőnöke által kiadott értékelés);
• Egyéb szakmai, tudományos tevékenység (pl. versenyeken való eredményes részvétel).
• Érvényes aláírással és pecséttel ellátott, a 2018/2019. tanévre szóló iskolalátogatási igazolással rendelkeznek.

A következő pályázati felhívást Sárospatak Város Önkormányzata a város honlapján fogja közzétenni, ezért kérjük a szülőket, pedagógusokat, diákokat, hogy kísérjék figyelemmel az oldal tartalmát!

 

Feltöltő

Fel