Pályázati felhívás Sárospatak Város Rendelőintézete Intézményvezető munkakör betöltésére

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Sárospatak Város Rendelőintézete

Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.02. – 2024.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Comenius utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és gazdaságos megoldásának biztosítása. Felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenység megszervezésért és folyamatos ellátás biztosításáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetemi szintű végzettség (orvostudományi vagy egyéb);
– Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés;
– Legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
– Büntetlen előélet;
– Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
– A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést adhat a vezetői gyakorlat megléte alól, illetőleg az egészségügyi (szak)menedzseri képesítési vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítési feltétel alól, abban az esetben, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés (megbízás) adásától számított – öt éven belül történő megszerzését;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Hasonló területen szerzett több éves vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Egyetemi oklevél és menedzseri képesítés másolata;
– Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, illetve annak igazolását, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás alatt (amennyiben a benyújtási határidőig nem áll rendelkezésre, az igényléséről szóló igazolást az eredeti erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásának időpontjáig kell benyújtani);
– Szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása;
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2019. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. Az elbírálás határideje a benyújtási határidőt követő első testületi ülés. A pályázat eredményéről a résztvevők írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.sarospatak.hu – 2019. április 5.
kozigallas.gov.hu – 2019. április 5.
Egészségügyi Közlöny – 2019. április

Feltöltő

Fel