Tájékoztatás a 2019/2020. tanévre történő óvodai beiratkozásról

FELHÍVÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő óvodai beiratkozás
2019. április 29. és május 10. között történik
a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsődében – 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket.
Az óvodába a 2019/2020-es nevelési évben a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező! A 2016. augusztus 31. után született gyermekek 2020. szeptember 1-től óvodakötelesek.
Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Amennyiben gyermeküket más településen, vagy külföldön íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk bemutatni a felvételt biztosító óvodától a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.
A beíratáshoz szükséges okmányok:
• a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb május 15-ig hoz döntést az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt.

Tisztelt Szülők!
A Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde beiratkozáshoz kapcsolódó rendezvényeiről az intézmény honlapján: http://www.carolinaovoda.hu/, valamint Sárospatak Város Önkormányzatának hivatalos honlapján: http: //www. sarospatak.hu/ tájékozódhat.

Sárospatak, 2019. február 18.

dr. Vitányi Eszter s. k. Sárospatak jegyzője

JEGYZŐ ELŐZETES ÉRTESÍTÉSE
ÓVODAKÖTELEZETTSÉG KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉRŐL

– ezt a nyomtatványt azok a szülők töltik ki, akiknek óvodaköteles korú (2019. augusztus 31-ig betölti legalább a harmadik életévét) gyermeke sárospataki lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel, valamint óvodai jogviszonnyal rendelkezik, azonban a gyermek a jövőben óvodakötelezettségének teljesítését külföldön folytatja –

 

Feltöltő

Fel