Sárospatak Város Önkormányzata ösztöndíjprogram keretében pályázatot hirdet hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára

Sárospatak Város Önkormányzat
Pályázati felhívása

Ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00030 számú projekt keretein belül, hátrányos helyzetű tanulók számára
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 218/2018. (XI.28.) önkormányzati határozat szerint, a EFOP 3.9.2-16-2017-00030 Ösztöndíjprogram Szabályzatának elfogadásával, az azonos számú projekt keretein belül, a 2018/2019. tanév 1. félévétől, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ösztöndíjat alapít.

A PÁLYÁZATI ŰRLAPOT IDE KATTINTVA LETÖLTHETI.

A pályázat célja
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges és szorgalmas tanulók segítése, jó tanulmányi eredményeik megőrzésének támogatása.

Jogosultsági feltételek
A Szabályzat hatálya kiterjed a konzorciumi formában megvalósuló, EFOP 3.9.2-16-2017-00030 számú, „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak – Tokaj térségben” elnevezésű projekt tagtelepülésein élő, általános iskola 5-8. osztályában, valamint középiskolában tanulmányokat folytató, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra az alábbi létszám szerinti megbontásban:

– Bodrogkeresztúr – 2 fő
– Erdőbénye – 2 fő
– Olaszliszka – 2 fő
– Tarcal – 2 fő
– Tokaj – 5 fő
– Sárospatak – 10 fő
– Vámosújfalu – 2 fő

A tagtelepüléseken állandó lakhellyel rendelkező tanulók számára az adott települési önkormányzatok hirdetik meg a pályázati felhívást, s hozzák meg a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntést. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs és pénzkezelési feladatokat szintén az adott települési önkormányzat látja el.

A tagtelepülésekről benyújtott pályázatok esetében nem feltétel az, hogy a tanuló az adott település intézményében folytassa tanulmányait, azonban a projektterület valamelyik intézményében kell tanulói jogviszonnyal rendelkeznie (pl. tokaji lakhellyel rendelkező gyermek tanulhat sárospataki iskolában).

Jogosultsági szempontok
Ösztöndíjban azok a tanulók részesülhetnek, akik az alábbi jogosultsági szempontokat teljesítik, továbbá a rangsoroláshoz szükséges kiválasztási szempontok alapján a leginkább megfelelnek az EFOP 3.9.2-16-2017-00030 Ösztöndíj Szabályzat feltételeinek:
– Sárospatak Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkező magyar állampolgárok [Az „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.];
– Igazoltan hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (Jogszabályi hátteret lásd lejjebb. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján – a gyermek hátrányos helyzetéről, vagy a halmozottan hátrányos helyzete fennállásáról – a település jegyzője ad ki határozatot.);
– Tanulmányaikat nappali tagozaton, az általános iskola 5-8. osztályában, vagy középiskolában folytatják (nappali munkarend);
– Előző év végi tanulmányi átlageredményük legalább 4,00;
– Igazolatlan hiányzásaik száma nem haladja meg az 5 napot;
– Egyéb ösztöndíjban nem részesülnek (pl. állami-, önkormányzati-, vállalati-, iskolai ösztöndíj)
– Érvényes aláírással és pecséttel ellátott, a 2018/2019. tanévre szóló iskolalátogatási igazolással rendelkeznek.
A jogosultsági feltételek igazolása a tanuló feladata és kötelezettsége az ösztöndíjprogramhoz közzétett pályázati formanyomtatványon, a szükséges mellékletek becsatolásával, a tanuló, kiskorú pályázó esetében pedig a tanuló és törvényes képviselőjének aláírása mellett

Hátrányos helyzet fennállása
Jogszabályi háttér
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet
• A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fentiekben felsorolt a)–c) pontokban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Rangsorolási kiválasztási szempontok
A minimum jogosultsági feltételeket teljesítő diákok közül az ösztöndíjban részesíthető 10 tanuló rangsorolási kiválasztási szempontjai az alábbiak:
• Halmozottan hátrányos helyzet;
• SNI tanuló1 (B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat területileg illetékes tagintézménye által kiadott igazolás);
• Tanulmányi eredmény (előző év végi tanulmányi eredmény 4,5 fölött);
• Magatartás, fegyelem (iskolai naplóadatok a magaviseletről, igazolatlan hiányzásokról, osztályfőnöki értékelés);
• Iskolai életben való részvétel értékelése (a tanuló osztályfőnöke által kiadott értékelés);
• Egyéb szakmai, tudományos tevékenység (pl. versenyeken való eredményes részvétel).

A pályázat meghirdetésének módja
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00030 Ösztöndíjprogram Felhívását és a Pályázati Űrlapot (1. sz. melléklet) Sárospatak Város Önkormányzata a www.sarospatak.hu oldalon teszi közzé a Szabályzat elfogadását követő napon.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei
A benyújtás módja:
A pályázati űrlapot egy eredeti példányban kiskorú tanuló esetén a szülő, ill. törvényes képviselő, nagykorú pályázó esetén saját aláírásával az erre rendszeresített nyomtatványon (1. sz. melléklet), zárt borítékban – személyesen vagy postai úton (ajánlott küldeményként) – a pályázati űrlap és mellékleteinek csatolásával – az alábbi címre kell benyújtani: Sárospatak Város Önkormányzata, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Kérjük, a borítékra írja rá: „EFOP 3.9.2-16-2017-00030 – Ösztöndíjpályázat”
Információ kérhető a 06-20/509-9888-as telefonszámon hétköznap 08.00-16.00 óra között Koperveisz Eszter szakmai vezetőtől.

(1. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd)

A benyújtás határideje:
A pályázat beérkezésének határideje: 2018. december 10. 1600

A benyújtás feltételei:
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és hiánypótlást követően értékelhető tovább (lásd a Pályázat elbírálása pontban).

A pályázat kötelező mellékletei
• Állandó lakóhely igazolása (lakcímkártya másolata, melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényesképviselője aláírása mellett);
• Tanulói jogviszony-igazolás (oktatási intézmény által kiadott iskolalátogatási igazolás a 2018/2019. tanévre vonatkozóan);
• Tanulmányi eredmény igazolása (a megelőző, 2017/2018. tanév végi bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat);
• Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet igazolása (területileg illetékes jegyző által kiadott igazolás másolati példánya, melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);
• Amennyiben releváns, SNI tanulói igazolás (B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat területileg illetékes tagintézménye által kiadott igazolás másolati példánya, melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);
• Osztályfőnöki értékelés a tanuló magatartásáról, igazolatlan hiányzásairól naplóadatokkal alátámasztva (2017/2018. tanév alapján osztályfőnök és igazgató által aláírva);
• Osztályfőnöki értékelés a tanuló iskolai életben történő részvételéről (2017/2018. tanév alapján osztályfőnök és igazgató által aláírva);
• Osztályfőnöki összefoglaló a tanuló tanulmányi versenyeken történő részvételéről és azokon elért eredményeiről (2017/2018. tanév alapján osztályfőnök és igazgató által aláírva);
• A pályázó tanuló által, legfeljebb A4 terjedelemben, kézzel írt bemutatkozó levél (család, lakóhely, hobbi, iskola, barátok, továbbtanulási tervek megfogalmazása, ösztöndíj felhasználásával kapcsolatos tervek megfogalmazása).

Az ösztöndíj támogatás formája és mértéke, forrása

Az ösztöndíj támogatás 100 %-os támogatási intenzitású, a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázati keretösszeg projektszinten 2 500 000 Ft, amellyel a konzorciumi tagoknál összesen 25 fő ösztöndíjast tudunk támogatni. A támogatás forrását az EFOP-3.9.2-16-2017-00030 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak – Tokaj térségben” című európai uniós projekt biztosítja. Az ösztöndíj havi összege 5 000,- Ft/fő. Az ösztöndíj utalása az Ösztöndíjas, illetve szülő, törvényes képviselő folyószámlájára történik havi rendszerességgel az adott hónap 10. napjáig (közlemény: Ösztöndíjas neve_évszám_hónap). Az ösztöndíj időtartama 2×10 hónap, a 2018/19-es tanévben szeptembertől júniusig, valamint a 2019/20-as tanévben szeptembertől júniusig. A 2019/2020-
as tanévre vonatkozóan 2019 júniusában lehet majd pályázatot benyújtani. Az ösztöndíjprogramot a projekt 1 éves fenntartási időszakában is fenn kell tartani.

A Pályázóknak a támogatási szerződés megkötésekor az alábbi kötelező vállalásokat
kell teljesíteni:
a) Az Ösztöndíjas diáknak/hallgatónak és szüleinek, ill. törvényes képviselőiknek az ösztöndíj odaítélésével párhuzamosan – az anyagi segítség igénybevétele mellett – be kell kapcsolódniuk a segítő támogatást nyújtó mentorrendszerünkbe (amennyiben az adott településen releváns a mentorálási tevékenység) b) Az ösztöndíjban részesített tanulóknak/hallgatónak (és családnak) aktívan részt kell venniük a projekt keretében megvalósuló iskolai programokon; amennyiben a pályázó középiskolás, önkéntesként részt kell vennie egyes programjaink lebonyolításában. Fenti kötelező vállalások időszaka: az ösztöndíjszerződés megkötésétől kezdődően, a 2018/19-es tanévben és az azt követő nyári szünetben, valamint a 2019/20-as tanévben és azt követő nyári szünetben.

Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíj-programból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére– kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a  támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézmény tanulói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson, d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat által meghatározott létszámú és összetételű (de minimum 3 főből álló, melyből legalább 1 fő pedagógus végzettséggel rendelkezik) Bíráló Bizottság bírálja el 2018. december 14-ig. A Bíráló Bizottság tagjait a települési önkormányzat delegálja.
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat elektronikus levélben hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 2 nap;
b) Az ösztöndíj elbírálása a jogosultsági és a rangsorolási szempontok alapján történik. Amennyiben a támogatásra jogosult pályázatok száma meghaladja a 10 db-ot, a felállított rangsor alapján a 10 legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező, leginkább rászoruló tanuló nyerheti el az ösztöndíjat;
c) Az Önkormányzat a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) Minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) Csak az Önkormányzat közigazgatási illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) Az Önkormányzat az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül jár el;
g) Amennyiben a támogatásra jogosult pályázatok száma meghaladja a 10 db-ot, az Önkormányzat rangsort állít fel.

Előnyben részesíthető pályázatok:
– A pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,5 felett van;
– A pályázó tanulmányi versenyen 1-3. helyezést ért el;
– A pályázó halmozottan hátrányos helyzetű, SNI tanuló.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.
Az elnyert ösztöndíj folyósítása félévkor felülvizsgálható. Amennyiben a diák jogosultsági feltételeknek való megfelelésében lényeges változás következik be (elköltözik a települési Önkormányzat területéről, tanulmányi eredménye vagy iskolai magatartása jelentősen romlik, hátrányos helyzete megszűnik), a megítélt ösztöndíjat az Önkormányzat visszavonhatja.
Az ösztöndíjra 2 tanév során lehet pályázni (2018/2019.; 2019/2020.), tanévenként új pályázat benyújtásával. Ugyanazon tanuló mindkét (akár mindhárom2) tanévre is nyújthat be pályázatot.

Értesítés a pályázati döntésről
A Bíráló Bizottság által meghozott döntésről Sárospatak Város Önkormányzata 2018. december 17-ig elektronikus levélben értesíti a pályázókat.
A támogatásban részesülő pályázókkal Sárospatak Város Önkormányzata a Bíráló Bizottság döntését követő 15 napon belül ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a 2018/2019. tanév 1. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó tanulói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív tanulója a köznevelési intézménynek.

(2. Az ösztöndíjprogramot a projekt fenntartási időszakában (a projekt megvalósítás befejezésétől számított 1 évig) továbbra is meghirdeti az Önkormányzat, a jelenleg megadott kritériumrendszer szerint. (tervezett ütemezés szerint 2020/2021. tanév))

Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama a 2018/2019. tanévben 1×10 hónap (2018 szeptemberétől 2019 júniusáig), összege 5. 000 Ft/hónap/tanuló.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
a 2018/2019. tanév első négy hónapjára (szeptember, október, november, december) a szerződéskötéstől számított legfeljebb 15 napon belül, ezt követően havi rendszerességgel, tárgyhó 10. napjáig kerül utalásra.
Az ösztöndíjat Sárospatak Város Önkormányzata folyósítja az Ösztöndíjas vagy szülő/törvényes képviselő folyószámlájára (a pályázati űrlapon fel kell tüntetni a számlaszámot, valamint sikeres pályázás esetén az ösztöndíjszerződésben is rögzítésre kerül).
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai
Az Ösztöndíjas köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 5 munkanapon belül) írásban értesíteni a folyósító Önkormányzatot.
Az értesítési kötelezettséget az Ösztöndíjas vagy szülője/törvényes képviselője 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása, magántanulóvá válás;
– tanulmányok helyének megváltozása (pl. új oktatási intézmény);
– tanulmányi státusz változása (pl. munkarend változása);
– személyes adatainak változása;
– hátrányos helyzetében bekövetkezett változás.

Az az Ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, attól a hónaptól kezdődően (beleértve az adott hónapot is), amikor körülményeiben a változás bekövetkezett, az ösztöndíjra már nem jogosult, visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
Az Ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító Önkormányzat részére visszafizetni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A PÁLYÁZATI ŰRLAPOT IDE KATTINTVA LETÖLTHETI.

Feltöltő

Fel