A Képviselő-testület 2018. II. félévi munkaterve

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. II. félévi munkaterve

Általános rendelkezések

– A Képviselő-testület rendes üléseit általában négyhetente, a hónap utolsó pénteki napján 9 órai kezdettel tartja.

– A munkatervben szereplő napirendek elkészítésének és leadásának végső határideje az ülés napját megelőzően 2 héttel.

– Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol a két ülés között töént fontosabb intézkedésekről és eseményekről.

– A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

– A bizottságok véleményezése a napirendeknél ajánlásként szerepel – kivéve az SZMSZ-ben meghatározott feladatokkal kapcsolatos napirendek véleményezését.

– A napirendek előkészítésében – annak tárgyától függően – a jegyző által meghatározottak szerint vesznek részt a hivatal dolgozói, szükség szerint felkérésre – megkeresésre a véleményező bizottságok és az önkormányzati intézmények, egyéb szervek vezetői.

– Valamennyi napirend előkészítéséért felelős a jegyző.

Az ülés ideje: augusztus 31.

N a p i r e n d :

1. Javaslat a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám túllépésének a 2018/2019-es nevelési évre történő engedélyezésére
Előterjesztő: a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság

 

2. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési eljárásainak belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: szeptember 28.

N a p i r e n d :

1. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

2. Javaslat a Sárospatak újság nyomdai feladatainak ellátására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

Az ülés ideje: október 26.

N a p i r e n d :

1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

2. Beszámoló a Sárospataki Gondozási Központ 2018. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

3. Beszámoló Sárospatak Város Rendelőintézete munkájáról
Előterjesztő: Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

4. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 2019. évi bérleti díjára
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek 2019. évi haszonbérleti díjára
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Javaslat élelmiszercsomag biztosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

7. Javaslat Szent Erzsébet díj adományozására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

8. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

Az ülés ideje: november 30.

N a p i r e n d :

1. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban 2019. évi igazgatási szünet elrendelésére
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátása céljából megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Javaslat Jó tanuló – jó sportoló díj adományozására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 

4. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Javaslat a Sárospatak újság szerkesztési feladatainak ellátásáról szóló Megbízási Szerződésre
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

6. Tájékoztató Sárospatak Város környezeti állapotáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Az ülés ideje: december 14.

N a p i r e n d :

1. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

2. Beszámoló a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

3. Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

4. Beszámoló az intézkedést igénylő fák kezeléséről
Előterjesztő: a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Javaslat a Magyar Kultúra Napján átadásra kerülő díjak adományozására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 

6. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

7. Tájékoztató Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról
Előterjesztő: a Sárospataki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség vezetője

 

8. Közmeghallgatás

 

KONKRÉT IDŐPONTOKTÓL FÜGGETLENÜL – nem teljeskörű felsorolás –

  • javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására – szükség szerint –
  • javaslat pályázatok benyújtására, önrész vállalására – kiírások függvényében –
  • önkormányzati hatósági ügyek II. fokon történő elbírálása – szükség szerint –
  • javaslat helyi rendeletek módosítására – szükség szerint –
  • javaslat városrendezési és építési szabályzat módosítására – szükség szerint –
  • támogatási kérelmek elbírálása – kérelmek beérkezésétől függően –
  • gazdasági társaságok alapításával, átalakításával, működésével kapcsolatos döntések meghozatala – szükség szerint –
Feltöltő

Fel