Sárospatak Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Carolina Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetői munkakör betöltésre

Sárospatak Város Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Carolina Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a többcélú intézmény (óvodai nevelés, bölcsődei ellátás) szakszerű és törvényes működtetése. Az intézményben a szakmai, szervező, irányító és ellenőrző feladatok ellátása a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított jogkörök szerint. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú iskolai végzettség: óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség vagy kisgyermek nevelő és gondozói végzettség;
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás;
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása;
 • A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 5 év, vezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életrajzát;
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát;
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést;
 • A szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumokat;
 • A pályázó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sárospatak Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/4068-1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • sarospatak.hu – 2018. május 3.
 • Zemplén Televízió – 2018. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázat benyújtása: Aros János Sárospatak város polgármesteréhez címezve két példányban- egy eredeti és egy másolat.

Feltöltő

Fel