Homlokzat-fejújítási Alapból történő támogatás elnyerésére vonatkozó pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Homlokzat-felújítási Alap létrehozásáról és felhasználásának helyi szabályairól szóló 13/2015. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki Homlokzati Alapból történő támogatás elnyerésére az alábbi feltételekkel:

1. A pályázat célja:

 • a városképi szempontból meghatározó épületek homlokzat-felújítási munkáinak elősegítése

 

2. A pályázók köre:

 • Sárospatak Szent Erzsébet utcán, Kossuth Lajos utcán, valamint a Rákóczi Ferenc úton lévő, 1945 előtt épült, legfeljebb 50% önkormányzati tulajdonnal érintett magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosai

 

3. Támogatható tevékenységek:

 • a 2. pontban meghatározott épületek

a) architektúrájának megőrzése
b) a homlokzat esztétikai felújítása (vakolás, festés)
c) tető, héjazat felújítása

 

4. A támogatás formája:

 • vissza nem térítendő támogatás

 

5. Elnyerhető támogatás mértéke:

 • támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg – a tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg – 2018-ben 1.500.000 Ft (a továbbiakban: Homlokzat-felújítási Alap)
 • a támogatás összege pályázatonként a homlokzat-felújítás anyagköltségének 50%-a, de maximum 500.000 Ft

 

6. A pályázat benyújtásának módja, helye:

 • a pályázatokat írásban, zárt borítékban a Sárospataki Polgármesteri Hivatalhoz (3950 Sárospatak, Rákóczi F. út 32.) kell benyújtani.
 • a pályázatnak tartalmaznia kell:
  a) a pályázó (közös képviselő) nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét;
  b) a pályázat tárgyát képező épület címét, helyrajzi számát, funkcióját;
  c) az elvégezni kívánt munka leírását;
  d) a kért vissza nem térítendő támogatás összegét;
  e) építési vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött munka esetén: az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős építési engedélyezési határozatot vagy annak hiányában igazolást az építési engedélyezési eljárás megindításáról. Építési engedély hiányában támogatásra nem kerülhet sor.
  f) amennyiben nem engedélyköteles a tervezett tevékenység: megfelelő jogosultsággal rendelkező építésztervező vagy szakrestaurátor által készített homlokzati tervet, műszaki leírást
  g) fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 fényképpel a jelenlegi állapotról;
  h) a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetést
 • a pályázathoz csatolni kell:

a )nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a támogatási szerződéskötéstől számított 60 napon belül a pályázatban foglalt felújítás befejezését,

b) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tervezett felújítási munka építési vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység-e, valamint építési vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység esetén a felújítási munkára vonatkozó engedéllyel rendelkeznek

c) magánszemély pályázó(k) esetén jövedelemigazolást,

d) társasházak esetén közgyűlési határozatot a támogatás igényléséről;

e) nyilatkozatot arról, hogy közüzemi tartozása a pályázónak nincs,

f) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet esetén cégkivonat, illetve nyilvántartásról szóló végzés,

g) hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatott hozzájárul a felújítás előtti és az azt követő állapot – dokumentálás céljából történő – fényképfelvétel készítéséhez.

 • támogatásra a Homlokzat-felújítási Alap kimerüléséig lehet pályázatot benyújtani

 

7. A pályázatok elbírálása:

 • a beérkezett, támogatásra érdemes pályázatok támogatásának alapja a beérkezési sorrend
 • a beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület folyamatosan, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes javaslata alapján bírálja el.
 • a döntésről a pályázó(ka)t a Sárospataki Polgármesteri Hivatal a határozat megküldésével értesíti
 • a nyertes pályázóval Sárospatak Város Önkormányzata nevében a polgármester támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt
 • a pályázok a pályázat benyújtásával hozzájárulnak, hogy a pályázat elbírálását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja

 

 

8. A támogatás felhasználása, elszámolás:

 • a támogatottnak a támogatás felhasználásáról a szerződéskötést követő 90 napon belül kell elszámolni,
 • Az elszámolási kötelezettség a felújítás teljes anyagköltségéről kiállított számlák másolati példányának benyújtásával teljesíthető. A számla nem lehet a szerződés megkötésénél korábbi keltezésű,
 • Az elszámolás elfogadásáról a polgármester dönt, amelyről tájékoztatja a Képviselő-testületet,
 • Az a támogatott, aki 90 napon belül a támogatással nem számol el, köteles a részére átadott előleget az elszámolási kötelezettség lejáratát követő 15 napon belül egyösszegben visszafizetni,

9. A jelen kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet előírásai az irányadók.

A pályázattal, támogatással kapcsolatban felmerülő kérdésekben felvilágosítás kérhető a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájában személyesen ügyfélfogadási időben, vagy telefonon a (47) 513-279-es telefonszámon.

Sárospatak, 2018. február 20.

Hajdu Imre s.k.
elnök
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Feltöltő

Fel