A Képviselő-testület 2017. II. félévi munkaterve

Sárospatak Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. II. félévi munkaterve

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
– A Képviselő-testület rendes üléseit általában négyhetente, a hónap utolsó pénteki napján 9
órai kezdettel tartja.
– A munkatervben szereplő napirendek elkészítésének és leadásának végső határideje az ülés
napját megelőzően 2 héttel.
– Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol a
két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről.
– A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
– A bizottságok véleményezése a napirendeknél ajánlásként szerepel – kivéve az SZMSZ-ben
meghatározott feladatokkal kapcsolatos napirendek véleményezését.
– A napirendek előkészítésében – annak tárgyától függően – a jegyző által meghatározottak
szerint vesznek részt a hivatal dolgozói, szükség szerint felkérésre – megkeresésre a
véleményező bizottságok és az önkormányzati intézmények, egyéb szervek vezetői.
– Valamennyi napirend előkészítéséért felelős a jegyző.

Az ülés ideje: augusztus 25.
N a p i r e n d :
1. Beszámoló Sárospatak Város Rendelőintézete munkájáról
Előterjesztő: Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság
2. Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2017. évi üzleti tervének végrehajtásáról
Előterjesztő: a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság
3. Javaslat a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám
túllépésének a 2017/2018-as nevelési évre történő engedélyezésére
Előterjesztő: a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság
4. Javaslat a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde szervezeti és működési
szabályzatára
Előterjesztő: a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság
5. Javaslat a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde pedagógiai programjára
Előterjesztő: a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság
6. Javaslat a Sárospatak újság nyomdai feladatainak ellátására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság
7. Tájékoztató Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliség
alakulásáról
Előterjesztő: a Sárospataki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség vezetője
8. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi
egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
9. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: szeptember 29.
N a p i r e n d :
1. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

Az ülés ideje: október 27.
N a p i r e n d :
1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság
2. Beszámoló a Sárospataki Gondozási Központ 2017. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság
3. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 2018. évi
bérleti díjára
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
4. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek 2018.
évi haszonbérleti díjára
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. Javaslat Sárospatak Város aktív közvilágítási hálózatának és berendezéseinek
üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződésre
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Javaslat Szent Erzsébet díj adományozására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság
7. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: november 24.
N a p i r e n d :
1. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet
elrendelésére
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
irányuló kötelező közszolgáltatás ellátása céljából megkötött Közszolgáltatási
Szerződés módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3. Javaslat Jó tanuló – jó sportoló díj adományozására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság
4. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. Tájékoztató Sárospatak Város környezeti állapotáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi
egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az ülés ideje: december 15.
N a p i r e n d :
1. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság
2. Beszámoló a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság
3. Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság
4. Beszámoló az intézkedést igénylő fák kezeléséről
Előterjesztő: a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. Javaslat a Magyar Kultúra Napján átadásra kerülő díjak adományozására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság
6. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. I. félévi
munkatervére
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság
7. Közmeghallgatás

KONKRÉT IDŐPONTOKTÓL FÜGGETLENÜL – nem teljeskörű felsorolás –
· javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására – szükség
szerint –
· javaslat pályázatok benyújtására, önrész vállalására – kiírások függvényében –
· önkormányzati hatósági ügyek II. fokon történő elbírálása – szükség szerint –
· javaslat helyi rendeletek módosítására – szükség szerint –
· javaslat városrendezési és építési szabályzat módosítására – szükség szerint –
· támogatási kérelmek elbírálása – kérelmek beérkezésétől függően –
· gazdasági társaságok alapításával, átalakításával, működésével kapcsolatos döntések
meghozatala – szükség szerint –

Feltöltő

Fel