Tájékoztató Sárospatak város lakosságának az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosította az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét, mely szerint június 30-ig folytatható a tevékenység, a korábbival megegyező szabályok szerint:

 A rendelet értelmében az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell; égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), továbbá a komposztálásra alkalmatlan (különösen a vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év június 30-ig végezhető el, megfelelő légköri és időjárási viszonyok (szélcsendes, száraz, csapadékmentes) esetén a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával hétfőtől-csütörtökig 16.00-19.00 óra, pénteken 14.00-19.00 óra közötti időszakban. Munkaszüneti napokon az égetés tilos. Az égetést csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy végezheti.

Az égetés további szabályai:

Égetni csak a személyi biztonságot nem veszélyeztető, vagyoni és környezeti kárt nem okozó helyen és módon lehet.

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.

Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

A tűz őrzéséről, állandó felügyeletéről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag. Az égetendő hulladék kommunális, vagy ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, továbbá ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.

Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

Az avar és kerti hulladék közterületen történő égetése tilos.

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

A rendeletben foglaltak betartását a Sárospataki Polgármesteri Hivatal erre feljogosított ügyintézői, valamint közterület-felügyelői ellenőrzik.

Vitányi Eszter sk., jegyző

Feltöltő

Fel