Társasházi ingatlant értékesít az Önkormányzat

HIRDETMÉNY

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., a továbbiakban: árvereztető), az önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI. 29.) KT sz. rendeletben foglaltak alapján árverés keretében é r t é k e s í t i az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi forgalomképes társasházi ingatlant:

2015apr_társasházi_ingatlan_értékesítése

Az társasházi lakás 1/1 tulajdoni hányadú önkormányzati tulajdonban van, melynek alapterülete 33 m2.

Az ingatlan műemléki védettség alatt áll, így az ingatlanra a Magyar Államnak elővásárlási joga áll fenn, ezen kívül per-, teher és igénymentes.

A kikiáltási árat el nem érő vételi ajánlatok esetén a kikiáltási ár nem szállítható le.

Részletfizetési kedvezményt árvereztető nem ad.

Licitlépcső: a kikiáltási ár fölött 50.000,-Ft-onként.

Az árverés időpontja: 2015. május 7. (csütörtök), 9.30 óra.

Az árverés és jelentkezés helye: Sárospataki Polgármesteri Hivatal (Sárospatak, Rákóczi út 32.).

Árverésre jelentkezés ideje: 2015. május 7. (csütörtök), 8.00  –  9.00 óráig.

Az árverési jelentkezési lapot az érdeklődők a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájában ügyfélfogadási időben átvehetik.

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) befizetése: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénztárába 2015. május 7. (csütörtök) 9.00 óráig.

Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlan megtekintésének lehetőségéről felvilágosítás kérhető a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási csoportjánál (47-513-275).

Az árverést levezető szerv (Árvereztető): Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda.

Az Árvereztető az árverés megkezdéskor ismerteti az árverés részletes feltételeit.

A jelentkezés feltételei:

  • személyazonosság igazolása, képviselet esetén okiratba foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása
  • az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett és nyilatkozik arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral;
  • igazolás bemutatása arról, hogy az árverező az árverezési előleget (ajánlati biztosítékot) a kitűzött árverés időpontját megelőzően (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az Árvereztető pénztárába

Egyéb feltételek:

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az Árvereztető a nem nyertes árverező részére az árverezési előleget (ajánlati biztosítékot) az árverezés napján visszafizeti.

Az árverezési előleg (ajánlati biztosíték) után az Árvereztető költséget nem számít fel, kamatot nem fizet. Az árverés nyertese köteles a vételárat egy összegben a szerződéskötéssel egyidejűleg megfizetni.

Az Árvereztető az árverés nyertesével kizárólag abban az esetben jogosult megkötni az adás-vételi szerződést, amennyiben az elővásárlásra jogosult a nyertes ajánlati ár mellett nem kíván élni elővásárlási jogával.

Az árverés eredménytelen, ha:

  • nem jelent meg egy árverező sem,
  • az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
  • ha az árverezési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni,
  • a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következő helyezettjével történő szerződéskötésre nem kerül sor,
    (Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési előleget elveszti.

Az Árvereztető fenntartja a jogát arra, hogy az árverezést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint a nyertes árverező visszalépése esetén az árverés soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Az Árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés időpontját megelőzően visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetmény tesz közzé.

 

2015. április 20.

Aros János sk.,
polgármester

Feltöltő

Fel