Bírósági ülnököket lehet jelölni

sárospatak_város_polgármesterétől

 

 

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

 

Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Magyarország Alaptörvénye Bírósági fejezetének 27. cikk (1) és (2) bekezdése szerint bíróság – ha törvény másképpen nem rendelkezik – tanácsban ítélkezik. Törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendezi az ülnökjelölés és választás szabályait.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármestere, Szamosvölgyi Péter tájékoztatása alapján a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság ülnökeinek megválasztására jogosult Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróságra 12 ülnök és további 6 pedagógus végzettségű ülnök megválasztására jogosult.

Ülnököt jelölhet:

– a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok,
– a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és
– az egyesületek – kivéve a pártokat –.

A bírósági ülnökké jelölés mintáját ezen tájékoztató melléklete tartalmazza.

Ülnöknek az választható meg aki:

– 30. évét betöltötte,
– magyar állampolgár,
– nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
– büntetlen előéletű,
– nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
– nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat. Az országgyűlési képviselői megbízatás, az önkormányzati képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek tekintendő. Nem politikai tevékenység a munkavállalói – szakmai, érdekvédelmi – szervezetben való részvétel.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik, mely nyilatkozat mintája ezen tájékoztató mellékletét képezi.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Ha a jelölt ezt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

 

Az ülnök jogai és kötelezettségei:

– az ülnöknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak,
– az ülnököt az igazságszolgáltatásban való részvételével összefüggő cselekménye tekintetében mentelmi jog illeti meg. A mentesség terjedelmére és az ülnök mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó szabályokat a Bjt. 2. § (4) és (5) bekezdése tartalmazza,
– a megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie,
– az ülnököt a bíróság elnöke hívja be és osztja be az ítélkező tanácsba. E tisztsége gyakorlásának idejére az ülnököt a Bjt. 221. § rendelkezései szerint távolléti díj, illetőleg tiszteletdíj illeti meg, amelyet a bíróságok költségvetésükből térítenek meg,
– a Bjt. 221. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a munkaviszonyban, kormánytisztviselői, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, a fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban (szövetkezetnél munkaviszony jellegű jogviszonyban stb.) álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg. A (3) bekezdés alapján az (1) bekezdésben meghatározott jogviszonyokban nem álló, vagy az ülnöki működése idejére munkabérben (díjazásban) nem részesülő ülnököt tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói illetményalap (396.000,- Ft) egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka,
– az ülnök a hivatalos kiküldetésével járó költségeket a bírákra irányadó rendelkezések megfelel alkalmazásával számolhatja el,
– joga az ülnöknek, hogy a behívásáról legalább egy hónappal korábban értesüljön, illetve, hogy kérésére, fontos okból a bíróság elnöke elhalaszthassa a működése megkezdésének időpontját,
– az ítélkező tanácshoz beosztott ülnök joga, hogy a tárgyalandó ügyek tény- és joganyagát megismerhesse, arról őt az ítélkező tanács elnöke tájékoztassa,
– az ítélet meghozatalát megelőző zárt tanácskozással kapcsolatos tanácskozási titok megőrzése az ülnök számára is kötelező, mely vonatkozik a szolgálati, illetve az államtitokra is,
– az ülnökökre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény és a Bjt. tartalmazza.

A jelölést és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot együtt, és a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán kell benyújtani, eredeti példányban.

 

Határidő: 2015. április 15.

Sárospatak, 2015. március 17.

 Aros János

Bírósági ülnökké jelölés – melléklet letöltése >>>

N Y I L A T K O Z A T bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról – melléklet letöltése >>>

Feltöltő

Fel