Az Önkormányzat új rendeletéről – a közösségi együttélés alapvető szabályai

Tájékoztató a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletről

Vannak olyan magatartások, melyek szankcionálatlansága komolyan veszélyezteti városunk közrendjét, az itt élő, illetve tartózkodó polgárok nyugalmát.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 27. napján megtartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban rendelet).

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetőivel szemben az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény eljárási szabályait kell alkalmazni.

A jogsértés megállapítása esetén a hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

A rendeletben foglaltak betartását Sárospataki Polgármesteri Hivatal erre feljogosított ügyintézői, valamint közterület-felügyelői ellenőrzik.

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.

A rendelet tartalmazza a fiatalkorúakkal szemben alkalmazható eljárási szabályokat és bírságok összegét.

A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Sárospatak Város közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság, helyszíni intézkedés során a közterület-felügyelő ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki:

 • Sárospatak Város zászlaját vagy címerét a Sárospatak Város címerének és zászlajának létesítéséről és használatának rendjéről szóló 8/1991. (V. 30.) önkormányzati rendelet alapján Sárospatak Város Polgármestere által kiadott engedély nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon használja – Sárospatak Város Önkormányzata jelképeivel kapcsolatos cselekmények;

 

 • közhasználatú zöldterületen fák törzsét vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél vagy kábel rögzítésére használja – A közhasználatú zöldterületek élővilágának védelmébe ütköző cselekmények;

 • a közhasználatú zöldterületen:
  • zöldfelületi elemet rendeltetésétől eltérően használ;
  • szökőkutakat, díszkutakat, csobogókat rendeltetéstől eltérő tevékenységre használja (ezek vízébe lép, abban fürdik, mosakodik vagy bármit mos, vagy a szökőkutak, díszkutak, csobogók vízét beszennyezi);
  • a zöldfelülettel határos épületek (különösen templomok múzeumok, középületek) közforgalomnak átadott teraszán, lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén, a zöldfelületi építmények, berendezések (különösen díszkutak, szökőkutak, csobogók, virágágy keretek) lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén roncsoló, károsító hatással járó eszközt (különösen gördeszkát, görkorcsolyát, rollert, kerékpárt) használ;
 • zöldfelületek tartozékaira matricát, hirdetést ragaszt;
 • közhasználatú zöldterületre gépjárművel engedély nélkül ráhajt;
 • az ingatlan használója, amennyiben az ingatlan határától az úttestig terjedő zöldsáv tisztántartásáról nem gondoskodik; tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló 1 méteres területsáv tisztántartásáról nem gondoskodik; két szomszédos ingatlan közötti közterületi járda vagy átjáró esetében nem teljesíti a tisztántartási kötelezettségét az ingatlana határától a közterületi járda vagy átjáró középvonaláig.
 • tiltó táblával jelölt parkba állatot bevisz; a közterületi játszótéren 14 éven aluli gyermekek számára elhelyezett játszótéri eszközöket rendeltetésellenes módon igénybe vesz – A közhasználatú zöldterületek és zöldfelületi elemek védelmével kapcsolatos alapvető szabályok megsértésével összefüggő cselekmények;

 

 • az ingatlan használója, amennyiben:
  • az ingatlannal határos árokszakaszt, a járműbehajtók átereszét és a folyókákat szükség szerint, de évente legalább egyszer nem tisztítja;
  • az ingatlannal határos zöldsávon nem távolítja el a csapadékvíz lefolyását akadályozó tárgyakat, anyagokat, ezáltal nem biztosítja, hogy a csapadékvíz elvezető árokba vagy zárt csapadékvíz elvezető csatornába a csapadékvíz szabadon lefolyhasson;
  • az út árkában, átereszében, csapadékvíz elvezető csatorna nyílásában olyan anyagot helyez el, amely a lefolyást akadályozza vagy akadályozhatja – A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos alapvető szabályok megsértésével összefüggő cselekmények;

 

 • az ingatlan használója, aki:
  • az ingatlanával határos közterületi járdát nem tartja folyamatosan tisztán (hulladéktól, portól, sártól, szennyező anyagoktól mentesen);
  • szükség szerint nem gondoskodik az ingatlanával határos járdák hótól való letisztításáról, jegesedés esetén azok csúszásmentesítéséről;
  • az előző pontban megjelölt csúszásmentesítést szolgáló szóróanyagot a csúszásveszély elmúltával nem takarítja el – A köztisztaság rendje elleni cselekmények

 • a közterületen:
  • használaton kívüli gépjárművet 10 napon túl tárol,
  • 5 tonnánál nagyobb össztömegű járművet, vagy munkagépet engedély nélkül tárol,
  • sátor-, vagy ponyvagarázst helyez el,
  • árut vagy göngyöleget tárol, földről árusít, kivéve az idényjellegű engedélyezett árusítást,
  • hirdetményt hirdető berendezésen kívül helyez el, vagy általa ezen rendelet hatályba lépését megelőzően elhelyezett hirdetményt ott tart, melyek során hordozófelületként különösen a közterület burkolatát, közterületi vagy közterülettel határos építményt, berendezést, tartozékot használ fel,
  • szórólapot postaládába helyezésen kívül bármilyen más módon terít (különösen közvetlen szétosztás, közterületre való kirakás vagy szétszórás, gépjárművek szélvédőjén való elhelyezés, címkeként való felragasztás útján)
  • kempingezik, ideiglenes szálláshelyet létesít,
  • szervezőként közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény idején nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról és folyamatos üzemeléséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról, a keletkezett szemét elszállításáról – Közterületek rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos cselekmények

 

 • jelző, vakvezető, terápiás, rokkantsegítő és mentő eb kivételével – ebet
  • nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sportlétesítmény területére,
  • ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületrészébe, beenged vagy bevisz – A kedvtelésből tartott állatok tartásának alapvető szabályait sértő cselekmények

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Feltöltő

Fel