Tájékoztató a települési támogatásokról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 27. napján megtartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a települési támogatásokról szóló rendeletét.
A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban az Szt.) alapján, a helyi sajátosságoknak megfelelően, az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével szabályozza a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat.
E rendelet hatálya kiterjed Sárospatak Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő és állandó bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.
A szociális ellátások iránti kérelmet a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Csoportjához kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.
Az önkormányzati rendelet szabályozza a rendszeres és a rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatások formáit.
A rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támogatások a gyógyszertámogatás és a lakásfenntartási támogatás.
A rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatások a rendkívüli települési támogatás és a köztemetés

  

   Szociális alapon gyógyszertámogatásra jogosult

  • a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft) és a havi rendszeresen szedett gyógyszer költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át (5.700 Ft) eléri, vagy
  • b) az egyedül élő, akinek a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft) és a havi rendszeresen szedett gyógyszer költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át (5.700 Ft) eléri.

A gyógyszertámogatás összege a háziorvos és a gyógyszertár által igazolt költség, de legfeljebb havi 5.000 forint összegben állapítható meg, 1 év időtartamra.
Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki alanyi vagy normatív jogon közgyógyellátással rendelkezik.

 

   Lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, aki Sárospatak közigazgatási területén lévő a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő ingatlanban életvitelszerűen lakik.
A villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatásról van szó.
A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető havi nettó jövedelem nem haladhatja meg

  • a) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % -át (71.250 Ft),
  • b) két személyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft),
  • c) többszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft),

továbbá a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona.

Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma.
Az arányszámok a 2015. február 28. napjáig hatályban volt Szt. rendelkezéseivel, azonos tartalommal kerültek meghatározásra.
A támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata, de legalább 2.500,- Ft és legfeljebb 5.000,- Ft.
A támogatás 1 év időtartamra, elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kerül megállapításra és a közszolgáltató valamint a szociális tűzifát szolgáltató felé történik a folyósítása.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

  

   Rendkívüli települési támogatás állapítható meg az alábbi feltételek fennállása esetén annak a személynek:

  • a) aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül,
  • b) aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ezért saját maga vagy családja ellátásáról más módon nem tud gondoskodni, és a rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel,
  • c) akinek a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete okoz anyagi nehézséget,
  • d) annak, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

Létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy a rendeletben foglaltak alapján az aki, elemi kárt vagy balesetet szenvedett; bűncselekmény áldozatává vált; betegségből eredő többletköltsége keletkezett; tartós – egy hónapot meghaladó – kórházi kezelés, betegség miatt jelentős jövedelem kiesése keletkezett, vagy aki nyugdíjazás esetén, bizonyos ideig ellátatlan marad.

A rendkívüli települési támogatás összege – a gyermek rászorultságára, tüzelő beszerzésére, illetve a fűtés költségeihez való hozzájárulásként, a bűncselekmény áldozatává vált személyek esetében, valamint az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személynek nyújtott támogatás kivételével – esetenként 5.000,- Ft, mely összeg egy naptári évben legfeljebb három alkalommal adható.
A rendkívüli települési támogatás feltételei megegyeznek a korábban önkormányzati segélyként szabályozott támogatás feltételeivel.

  

   Köztemetés: kérelemre a polgármester a Szt. 48. §-a alapján gondoskodik a Sárospatak közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A polgármester az eltemettetésre köteles személynek a köztemetés költségeinek megtérítését 18 havi részletben engedélyezheti, valamint a megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.

Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft), egyedül élő esetén 250 %-át (71.250 Ft) nem haladja meg.

A Képviselő-testület a vonatkozó rendeletében

a) a Polgármesterre átruházta a köztemetésre,

b) az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházta

ba) a gyógyszertámogatásra,

bb) a lakásfenntartási támogatásra,

bc) a rendkívüli települési támogatásra

való jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört.

Feltöltő

Fel